Verberg het menu

Interne offertes

De prioritering van de interne offertes heeft op basis van onderstaande definiëring plaatsgevonden;

  Deze offerte is noodzakelijk. Hij draagt bij aan de realisatie van het coalitieprogramma, past binnen ons beleid of is noodzakelijk voor een goed functioneren van de bedrijfsvoering.

 Deze offerte is zeker wenselijk. Bij voldoende beschikbare ruimte bij het definitief optellen van Programmabegroting 2018 willen we deze offerte graag als groen prioriteren.

 We zien geen noodzaak deze offerte te honoreren.

Offertes en prioritering

Klik hier (PDF, 83.2 kB) voor alle interne offertes met bijbehorende prioritering. De toelichting op de offerte kunt u lezen door op het volgnummer te klikken.

Onderstaand een toelichting op de offertes waar we geen noodzaak voor zien en  hebben geprioriteerd

Omvormen zandbakken naar spelen op kunstgras in 3 fasen De gekozen oplossing voor het probleem van katten en honden die hun uitwerpselen in zandbakken achter laten, is niet onomstreden. Er zijn bewoners die graag de zandbakken zien verdwijnen, maar er is een even grote groep die graag de zandbakken wil behouden. Daarnaast is het de vraag of kunstgras wel echt de oplossing is, daarnaast is het ook een erg dure oplossing.
Uitbreiding openbare verlichting Slabroeksweg Dit gaat om een wens van bewoners die niet in ons beleid past, volgens onze richtlijnen verlichten we wegen in buitengebieden niet op deze intensieve manier. (daarom is de totale offerte ook gesplitst en zijn verzoeken die wel in het beleid cq richtlijn passen, meegenomen in het basisbeeld).

Onderhande dossiers

Onderstaand een oplijsting van thema’s / dossiers / onderwerpen waar het college momenteel mee aan de slag is. Deze onderwerpen moeten nog verder worden uitgediept, besproken of maken onderdeel uit van een participatietraject. Mogelijk dat deze dossiers tot een offerte gaan leiden voor de Begroting 2018 dan wel voor later. Het is dus te vroeg om nu al hiervoor een volledige offerte te presenteren met een financiële onderbouwing. Wel willen we de raad graag in kennis stellen van deze thema’s. De komende maanden worden deze thema’s / dossiers voorbereid door het college. 

Armoedebeleid Momenteel vindt evaluatie plaats in een participatietraject. Pas daarna kan besluitvorming plaatsvinden.
GVVP projecten fiets (snelfietsroute Nistelrode-Uden) Voorwaarde van de Provincie is dat de gemeente Bernheze ook participeert. Hierover is nog geen duidelijkheid.
HOV tracé Reconstructie Rotonde Rondweg/Bitswijk Momenteel wordt onderzocht welke constructie noodzakelijk is.
Verkeersvraagstuk Foodcourt Momenteel wordt onderzocht welke constructie noodzakelijk is.
Voorzieningen in gebied Oost (nieuwbouw onderwijs Camelot en Palster, nieuwbouw sportzaal, kinderopvang, peuterspeelzaal en ontmoetingsplein) Voorbereidingen vinden plaats in een participatietraject.
Herinrichting Park Moleneind inclusief verhuizing en kleedaccommodaties Red Sox Voorbereidingen vinden plaats in een participatietraject.
Subsidie en tarievenbeleid Atletiekvereniging De Keien Onderzocht wordt of deze vereniging wordt opgenomen in de basisstructuur sportaccommodaties.
Subsidie en tarievenbeleid Zwemvereniging Zeester-Meerval Onderzocht wordt of deze vereniging wordt opgenomen in de basisstructuur sportaccommodaties.
ICT samenwerking Bernheze, Landerd, Uden en Oss (BLOU) Binnenkort verwachten wij de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek.
We are food Bekeken wordt of de gemeente Uden gaat deelnemen aan het programma 'We are food' in het kader van de Europese regio voor de gastronomie.
Bemensing Maashorst Nader onderzoek moet uitwijzen of voortzetting van het project noodzakelijk is.
Citymarketing Nader onderzoek moet uitwijzen of (en in welke vorm) voortzetting noodzakelijk is.