Verberg het menu

Toelichting weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd.

Nummer Post Bedrag (x €1.000)
1 Algemene reserve vrij besteedbaar € 10.962
2 Algemene reserve grondbedrijf € 18.969
3 Reserve sociaal domein € 8.296
4 Stille reserves € 4.557
5 Onroerende zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) €3.250
  Totale weerstandsvermogen € 46.033

Algemene reserve vrij besteedbaar

Het resultaat van de doorrekening van het bestedings- en dekkingsplan geeft een negatief resultaat van € 524.000. Daarmee bedraagt de Algemene reserve vrij besteedbaar € 10.9 miljoen.

Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De begrote algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt ultimo 2017 € 18.9 miljoen.

Reserve sociaal domein

Als gevolg van de decentralisatie per 1 januari 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein voor een groot gedeelte bij gemeenten komen liggen. De gemeente ontvangt hiervoor extra bijdragen van het Rijk. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de verwachte uitgaven in het sociaal domein is er bij de Programmarekening van 2013 een amendement aangenomen om de overschotten in het sociale domein te storten in de reserve sociaal domein. Dit heeft ertoe geleid dat de stand van de reserve per 31 december 2016 € 8.3 mln bedraagt. Deze is niet gemuteerd in deze Begrotingsnotitie 2018.

Er waren en zijn nog steeds veel onduidelijkheden/onzekerheden in het sociaal domein. Deze risico's zijn lastig in te schatten cq. financieel te maken conform onze systematiek voor risicomanagement. Tot voorheen werden de risico's in het sociaal domein tekstueel opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Omdat we het financiële positie van het sociaal domein (risico's en stand van de reserve) zo transparant mogelijk willen opnemen in onze verantwoording hebben we met ingang van deze Programmarekening de risico's voor het sociaal domein financieel opgenomen. Omdat we nog geen betere inschatting kunnen maken hebben we het bedrag gelijk gehouden aan de stand van de reserve sociaal domein. Anderzijds hebben we de reserve sociaal domein betrokken bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Per saldo heeft deze presentatie geen invloed op de weerstandsratio maar naar onze mening is het inzicht in de financiële positie van het sociaal domein hiermee wel toegenomen. De ambitie voor de komende jaren is om een steeds betere inschatting te kunnen maken van de risico's met betrekking tot het sociale domein.

Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves worden jaarlijks, bij het opstellen van de Programmarekening geactualiseerd en bedroegen ultimo 2016 € 4,5 miljoen.

Onroerende zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit)

De meest recente berekening van de onbenutte belastingcapaciteit is gemaakt bij het opstellen van de Programmarekening 2016 en bedroeg € 3.2 miljoen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 zal een nieuwe berekening gemaakt worden.