Verberg het menu

Voortgang programma 

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over de voortgang van de realisatie in de 1e drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Excellente dienstverlening   Toelichting
1. De gemeente werkt ‘op afspraak’ maar ook klanten zonder afspraak worden geholpen. De klanten zonder afspraak vallen buiten de servicenormen.

Het onderzoek naar de wensen van klanten is opgeleverd. Op basis van de resultaten zijn verbeteringen aangebracht. Per 1-11-2015 is het afhaalloket ingevoerd. We blijven werken op afspraak, maar mensen zonder afspraak worden wel geholpen al kan dan de servicenorm niet worden gegarandeerd.

2. De gemeente stemt haar dienstverlening af op de vraag van de klant. Dit (nog) binnen de vastgestelde openingstijden We hebben cijfers beschikbaar wanneer de klant ons bezoekt. Op basis hiervan hebben we het rooster aangepast. Voor het afhalen van reis-  en identiteitsbewijzen hebben we sms/emailservice  ingevoerd. Hierdoor weet de klant direct wanneer zijn product binnen is en kan deze afhalen.
3. Klanten kunnen terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente. Balie 10 is ingericht ter ondersteuning van het aanvragen van minimavoorzieningen. De gastvrouw helpt waar nodig bij het digitaal aanvragen van deze voorzieningen. 
4. De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen.

Servicenormen 2017 :
- Balie: 5 minuten wachttijd bij afspraak
- Telefonie: 30 seconden wachttijd
- E-mail en post: 14 dagen


De telefonische bereikbaarheid is flink toegenomen, echter we zitten nog niet op het afgesproken serviceniveau. De werkzaamheden in ons plan  zijn deels uitgevoerd en nog in uitvoering.  In 2017 gaan we verder om ook de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening te meten.

5. De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering).

De gemeente Uden heeft in 2016 deelgenomen aan Waarstaatjegemeente.nl (dienstverlening) en Vensters voor bedrijfsvoering (bedrijfsvoering). Het laatste onderzoek (VvB) is op 1 juli 2016 afgerond en levert goede informatie omtrent de interne bedrijfsvoering van de gemeente Uden in relatie tot andere gemeenten. Het percentage bedrijfsvoering is nog steeds laag. De inhuur is gestegen (met name verklaard door de ontwikkelingen in het sociale domein).

In mei van dit jaar is er een nieuwe benchmark afgenomen; enerzijds een inventarisatie van diverse kengetallen en anderzijds een belevingsonderzoek bij de medewerkers in de organisatie. De resultaten worden  in het derde kwartaal van 2017 verwacht.

In mei 2017 is er weer een benchmark afgenomen; enerzijds een inventarisatie van diverse kengetallen en anderzijds een belevingsonderzoek (in  de vorm van een enquete) bij de medewerkers in de organisatie. De resultaten worden  in het derde kwartaal van 2017 verwacht.

6. Binnen het KCC wordt het klantsysteem ingevoerd We hebben een start gemaakt met het vastleggen van klantcontacten. We zijn hierbij gestart met een pilot  binnen het cluster WMO. Lopende het jaar zal het geëvalueerd worden en  verder worden uitgerold binnen de organisatie.
7. Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Bij het ontwikkelen van verschillende gemeentelijke visies wordt burgerparticipatie ingezet:

- Omgevingsvisie (pilot met Ministerie). Door middel van burgerparticipatie is de omgevingsvisie vorm gegeven.

- Inzet G1000 (werkgroepen): zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt met deze ontwikkeling meegedacht, meegewerkt. Ook via de z.g. verbinders (vertegenwoordigers vanuit de inwoners, ambtenaren en raadsleden) is er aandacht voor burgerparticipatie. Een goed voorbeeld is de discussie m.b.t. asielzoekers in Uden.

- Afvalvisie: een 2-ledig pilotproject waarbij inwoners in de voorbereiding input gegeven hebben en enkele wijken aan een pilot meewerken. In de eerste helft van 2017 worden op dit gebied concrete keuzes gemaakt.

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1. Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital Dit is een continue activiteit. Ook dit jaar zullen projecten als “Keukenbazen” en “Food to Fit awards” worden gefaciliteerd.
2. Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren

In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.

3. Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken pakt Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel (dit project is hierboven beschreven).