Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op huidige en toekomstige behoeften. We verwachten in 2017 ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen. In 2018 verwachten we dat dit aantal hoger zal liggen, ca. 200 woningen.

In 2017 komen we samen met Area en de Bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2018-2021. Hiertoe heeft de Raad in mei 2017 de Nota van uitgangspunten vastgesteld. Daarbij zetten we de monitoring van de bestaande prestatieafspraken voort.

In 2018 actualiseren we het Volkshuisvestingsbeleid 2012. Hiervoor is een offerte opgenomen in de begroting.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aandacht uit blijft gaan naar starters. Naar aanleiding van de notitie ‘Nut, noodzaak en wenselijkheid Staterslening’ heeft de Raad de wens uitgesproken om de Starterslening opnieuw in te willen voeren.

In 2017 starten we met het implementeren van de Omgevingswet. Hierbij werken we aan diverse instrumenten, zoals:
1. Omgevingsvisie en programma’s
2. Omgevingsplan en projectbesluit
3. De Omgevingsvergunning

Medio 2017 is dit verder uitgewerkt in themagerichte werklijnen. In 2017 ligt het accent op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving, de werkprocessen én formuleren we onze ambitie. In 2018 zullen de nieuwe instrumenten uitgewerkt worden. 
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden in 2017 is een offerte opgenomen in de begroting. In de loop van dat jaar zal duidelijk worden met welke kosten voor de jaren 2018 en 2019 rekening gehouden moet worden. Hoewel de insteek van de nieuwe Omgevingswet ook kostenbesparing is, lijkt de implementatie van de wet eerst extra middelen te vergen.

Begin 2017 zijn we gestart met het opstellen van een gebiedsperspectief Leeuweriksweg. Medio 2017 zal deze worden vastgesteld. Daarnaast werken we aan diverse bestemmingsplannen, waarmee ontwikkelingen en initiatieven mogelijk worden gemaakt, waaronder de nieuwbouw voor de brandweer en het politiebureau en de ontwikkeling van het Dico-terrein en Nieuw Hoenderbos. Voor delen van Uden-Noord wordt in samenspraak met bewoners gewerkt aan een geactualiseerd bestemmingsplan, passend bij de doelen van het Masterplan Uden-Noord. Met betrekking tot het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden zal in het tweede kwartaal 2017 het concept bestemmingsplan gereed zijn, waarna het ontwerpplan in het 3de kwartaal ter visie gaat. We verwachten eind 2017 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te kunnen bieden.
 

Versterking economisch klimaat

We ontwikkelen het zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Een van de projecten is het vitaliteitshuis Bernhoven, waar zorg en natuur met elkaar verbonden worden. De gemeente heeft hierbij de regierol op zich genomen. Eind 2017 moet het programma afgerond zijn. Aan de oostzijde van Hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Multizorgcentrum. Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Naar verwachting start de bouw in 2018.

De gemeente investeert veel in de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum. Voor de herinrichting van de Birgittenessestraat/Sint Janstraat loopt een proces van interactieve planvorming. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2017. Voor de herinrichting van de Marktstraat is in de Programmabegroting 2017 budget gereserveerd. Het interactieve ontwerpproces start medio 2017, uitvoering is gepland in 2018. Het Mondriaanplein staat vervolgens voor de komende jaren in 2018 en verder op de planning om te bekijken of een kwaliteitsimpuls nodig is. De gemeente zet tevens in op meer beleving en evenementen in het centrum. De herinrichting van de Markt met uitbreiding van terrassen ten behoeve van het stimuleren van de kansen voor horeca, toerisme en recreatie vindt plaats in 2017. Er is een start gemaakt met het project Smart City Uden Centrum met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. Deze pilot loopt tot de eerste helft van 2018. Wat betreft bundeling van promotiegelden wordt de lijn gevolgd zoals beschreven in het rapport van BRO (creëren van een onafhankelijke centrummanagementorganisatie en het oprichten van een stuurgroep marketing). Hierbij is ook de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016 van belang om een voorstel te maken om de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen.

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in het eerste kwartaal van 2017 ruim 1,3 ha aan kavels verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens wordt in 2017 nog 1,1 ha geleverd en is circa voor 6 ha aan opties verstrekt. Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft ten behoeve van een optimale digitale ontsluiting van het MKB begin 2017 investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. Ten aanzien van duurzaamheid zijn “slimme meters” bij bedrijven geplaatst om het energieverbruik te kunnen monitoren en beïnvloeden. Op het gebied van veiligheid werkt SBBU aan een initiatief om camera’s te plaatsen op de openbare weg en de private kavels.

Binnen de regio Agrifood Capital Noordoost-Brabant werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan de ontwikkeling van Noordoost-Brabant als de topregio in agrifood. Uden neemt naast de reguliere participatie binnen Agrifood Capital deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. In de regio Noordoost-Brabant is het Regionale Afsprakenkader Bedrijventerreinen vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat voor de eventuele toekomstige ontwikkeling van het noordelijk deel van Hoogveld-Zuid de regionale behoefte aangetoond moet worden. Het zuidelijk deel van Hoogveld-Zuid wordt niet ontwikkeld als bedrijventerrein; hier vindt vanaf september 2017 de start bouw plaats van het zonnepark. Tevens is in het afsprakenkader opgenomen dat de regio gaat werken aan het oprichten van een 1-loket voor bedrijfskavels. In het eerste kwartaal van 2017 is door de regio hiermee een start gemaakt. In 2017 en 2018 wordt de werkwijze van het loket verder geconcretiseerd.

De gemeente zet in op het goed faciliteren van ondernemers met flexibiliteit en maatwerk als kernbegrippen. Startende ondernemers kunnen met vragen terecht bij de bedrijvenregisseur. De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor de periode t/m 2018 en mogelijk aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel. Ten aanzien van acquisitie wordt samen met UOV De Kring bekeken op welke manier dit gezamenlijk vorm te geven is. Bijzonder punt van aandacht binnen acquisitie is het onderzoek naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 en de rol van het Udense bedrijfsleven hierin.
 

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt zullen worden. Voor de nog ontbrekende financiering voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is een offerte ingediend. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:
• een energieneutraal Uden in 2035
• niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
• Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

In 2017 is op basis van de twee afvalproeven bij de laagbouw de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval vastgesteld middels een raadsbesluit. De invoering vindt plaats in 2018. De proeven bij de hoogbouw lopen nog door en worden geëvalueerd in 2017. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding van het grof om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.  Ook wordt onderzocht hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden waardoor minder recyclebaar afval terecht komt bij het zwerfafval.

Een aanvang is gemaakt met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Deze activiteiten lopen door in 2018 e.v. We hebben ons aangesloten bij de samenwerking van een groot aantal gemeenten in Noordoost Brabant die via de aanpak ‘Brabant woont slim’ (BWS looptijd 2017 tm 2020) woningeigenaren willen motiveren en faciliteren in het treffen van energie besparende maatregelen. Het digitale energiebesparingsloket is inmiddels on-line en samen met lokale partners werken we aan een lokaal plan van aanpak wat aansluit bij de regionale aanpak van BWS en zorgt voor de lokale verankering. Voor nieuwbouw onderzoeken we hoe we de ambitie uit de duurzaamheidsagenda 2015-2020 in nieuwe woningen en gebouwen kunnen realiseren. Het aardgasloos bouwen is hier een onderdeel van. In 2018 zal onderzocht worden hoe dit ingevoerd kan worden, ook voor de bestaande bebouwing.

We blijven duurzame (burger)initiatieven ondersteunen en faciliteren zoals bijvoorbeeld energie.germenzeel waar een bewonerscollectief initiatiefnemer is geweest voor het collectief plaatsen van zonnepanelen op hun huurwoningen en werkt aan verdere plannen voor een duurzame wijk.
De haalbaarheid van een grootschalige energieopwekking op de braakliggende gronden in Hoogveld Zuid is onderzocht, de verhuur van gemeentelijke gronden op Hoogveld-Zuid is gegund, de zonnepark-ontwikkelaar heeft een SDE+ subsidie verkregen en de Omgevingsvergunning is verleend. In September van dit jaar zal daadwerkelijk met de bouw begonnen worden en de planning is dat het park voor 2018 operationeel is.

Vanuit de Provinciale aanpak voor het uitbreiden van de infrastructuur voor het elektrisch laden worden 2500 laadpalen geplaatst op strategische locaties in Brabant en Limburg. Eigenaren van elektrische voertuigen kunnen een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal in hun omgeving, zolang de voorraad strekt.

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Aandacht voor MVO in de gemeentelijke organisatie zal ook in 2018 een aandachtspunt zijn. Inmiddels zijn de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst en wordt plaatsing op de Wervel en Nieuwe Markt 3 in 2018 voorbereid. 
Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden onderzoekt de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) samen met ons welke aanpak het meest succesvol kan zijn.

De oprichting van een lokale elektrische deelauto coöperatie is aanstaande. De gemeente Uden start met het afnemen van 90.000 km voor zakelijke ritten voor de gemeentelijke organisatie. Ook IBN en AREA nemen diensten van de coöperatie af waardoor er ca 13 deelauto’s in Uden beschikbaar komen die in de avond en weekenden door inwoners gebruikt kunnen worden.

Andere maatregelen uit de duurzaamheidsagenda welke voor dit jaar gepland zijn, zijn onder andere het uitvoeren van een campagne voor het creëren van bewustwording en  betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, het beschikbaar stellen van budget voor het faciliteren van duurzame burgerinitiatieven en het onderzoeken van de haalbaarheid tot teelt, verwerking van nieuwe gewassen voor de productie van bio-based producten.

Voor afval zal in dat jaar besloten worden hoe in Uden de afvalinzameling aan huis bij laag- en hoogbouw wordt verbeterd en zal gestart worden met de voorbereidingen en invoering. Voor het grof restafval betekent dit een nieuw contract voor het verwerken van het afval.
Ook blijven we de mogelijkheden onderzoeken voor hergebruik van producten door uitbreiding van kringloopactiviteiten, reparatie en/of creatieve toepassingen.

Het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP+) is eind 2016 vastgesteld en heeft een looptijd tot en met 2021. In het kader van de samenwerking in de Afvalwaterketen As50+ wordt m.b.v. een watervisie de actualisatie van dit plan in regionaal verband met buurgemeenten en waterschap opgepakt.

Versterking buitengebied

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, blootgesteld aan de buitenlucht, in Nederland verboden. In het buitengebied staan nog veel opstallen, die voorzien zijn van een asbestdak. Sanering zal door de agrarische sector opgepakt moeten worden. Er is een (beperkte) subsidie regeling beschikbaar.
Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft de laatste jaren stijgen.
De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.

Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

Het nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt  tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied die de basis vormt  voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota van aanpassingen is in mei 2016 door de raad vastgesteld en het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is in juli 2016 ter inzage gelegd.  De planning is dat de vaststelling van het partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) medio 2017 plaatsvindt. Ook zijn er een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening. In de loop van 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

Naar verwachting wordt begin 2018 de aanpassing van de provinciale verordening Ruimte vastgesteld. Dit betekent dat er nieuwe  regelgeving rond mestverwerking en staldering komt en de mogelijkheden van het ontwikkelen van zonneparken verruimd zullen worden.  In de eerste helft van 2018 zal daarom ook gestart worden om deze aanpassing van de Verordening Ruimte door te vertalen naar gemeentelijk  niveau.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zijn de eerste deelprojecten  in 2016 in uitvoering gekomen. Het project Meer Maashorst moet in principe eind 2017 zijn afgerond. Gebleken is echter dat verschillende partijen deze einddatum niet halen en inmiddels is uitstel (tot 1-1-2019) aangevraagd bij de provincie, welke naar verwachting voor de zomer 2017 zal worden verleend. De gemeente Uden neemt ook deel in het project Agro As de Peel waarin de verbinding wordt gezocht tussen landbouw en natuur. Het project Agro As de Peel is ook opgenomen als één van de 10 projecten voor de regionale versnellingsaanpak en de versnellingsafspraak heeft een afgesproken doorlooptijd 2017 tot en met 2019 en binnen deze periode moeten de doelstellingen vanuit de versnellingsafspraak gehaald worden.

De digitale ontsluiting van het buitengebied stagneert doordat de partij die met de subsidie van de provincie aan de slag zou gaan in Uden en omstreken, eind vorig jaar deze subsidie heeft terug gegeven aan de provincie. We bekijken nu of er mogelijkheden zijn in samenwerking met de buurgemeenten Meierijstad en Oss.