Verberg het menu

Voortgang projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost fase 1 en fase 2
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten lager/uitgaven hoger
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Dit gaat minder snel dan voorzien. Het woonrijpmaken van de zuidzijde is in uitvoering en is volgens planning eind september afgerond. De overige delen zijn afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn. De planaanpassingen als gevolg van de veranderende woningmarkt hebben effect op geraamde inkomsten en uitgaven. 

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost fase 3
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijpmaken zijn afgerond. De benodigde planologische procedure is nog niet afgerond waardoor de uitvoering nog niet gestart kan worden. Hierdoor zal het plangebied later bouwrijp gemaakt worden.

Vervanging pompen drukriolering 2006
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 afgerond is. 

Bouw- en woonrijp maken Volkel West II
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

De bouwwerkzaamheden van de woningen zijn nagenoeg afgerond. In het tweede kwartaal wordt gestart om samen met de toekomstige bewoners de inrichting van de buitenruimte vorm te gaan geven. Nadat alle woningen zijn afgebouwd wordt gestart met de (gefaseerde) definitieve inrichting.

Landschap van Allure (Maashorst inclusief verstrekking dreven en driften)
Planning Langzamer dan planning
Budget Conform budget
Risico Risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen. 

Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien. De eerste deelprojecten zijn uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten lopen de voorbereidingstrajecten (deels in aanbestedingsfase), welke deze zomer in uitvoering komen. Voor een aantal andere deelprojecten is de voorbereiding nog niet opgestart, aangezien grondverwerving en vergunningsprocedures eerst doorlopen moeten zijn.