Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

Ontwikkelingen

Samen de leefomgeving inrichten

Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte. Wij doen dit in samenspraak met bewoners en gebiedsplatforms.

Goed en veilig verkeer

In 2016 is de aanbesteding Regiotaxi afgerond; het nieuwe contract gaat per 1-1-2017 in en heeft een looptijd van 2 jaar. Deze relatief korte looptijd is gekozen om flexibel gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) en de ontwikkeling van regiecentrales in Midden-Brabant.

De samenwerking met provincie als houder en hoeder van het openbaar vervoer is hierin van groot belang. Via een zogenoemd Ontwikkelteam, bestaande uit ambtenaren uit de regio, zal de transformatie van de huidige Wmo-voorziening vanuit Regiotaxi  naar een integrale mobiliteitsoplossing  voor het sociaal domein gerealiseerd worden. Daarbij zullen deelbesluiten over bijv. doelgroepenvervoer (naar Wmo-dagbesteding of jeugdvoorziening) en leerlingenvervoer, de komende twee jaar worden voorgelegd.  

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd.
 

Sportief bewegen

Vanuit het overkoepelende begrip 'gezondheid', waarbij fysiek welbevinden een essentieel onderdeel is, wordt sport en bewegen benaderd dus niet vanuit het behalen van sportprestaties. De gemeente richt zich daarom vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport en bewegen moet gestimuleerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanuit een integrale visie op sportaccommodaties willen we sportverenigingen faciliteren om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan meer samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang om daarmee een zichtbare plaats in de basisstructuur in te nemen.

De gemeente voert een actief beleid voor gezonde leefstijl, waaronder het tegengaan van overgewicht en wil er voor zorgen dat informatie over sport, bewegen en gezonde voeding en voor iedereen beschikbaar is. Voor jongeren en hun ouders wordt dat gedaan via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); voor inwoners algemeen is dat onderdeel van 'gezonde wijk' waarin de samenwerking tussen huisartsen en basisteam/sociaal werk wordt gericht op preventie en nazorg (herstel na ziekte).

Accommodaties op een basisniveau van de “21e eeuw” waardoor we het aantrekkelijk houden en maken om blijvend te sporten.
Onze accommodaties/parken ingericht zijn of worden zodat deze Multifunctioneel zijn of (met kleine aanpassingen) gemaakt kunnen worden, deze zijn duurzaam en toekomstbestendig !!

Focus op samenwerking van verenigingen en waar mogelijk onderzoeken of “Omniverenigingen” clubs kunnen versterken.
Wij hebben meerdere  buitensportaccommodaties Udi'19, RKSV Volkel, RKSV Odiliapeel, FC Uden, Moleneind (FC de Rakt, Red Sox en Octopus), HCU, De Keien en 3 tennisverenigingen keurig verdeeld over Uden. Gezien de  terugloop van jeugd zal men met elkaar moeten concurreren om jeugdleden te krijgen of er in slagen senioren te blijven binden aan de club danwel “oudere jongeren” opnieuw aan het bewegen te krijgen.
 

Cultureel lef en ondernemerschap

Cultuur bevordert de participatie aan de Udense samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners. Cultuur en cultuureducatie maken Uden tot een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) inwoners, voor bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te bezoeken. De herijking van de cultuurvisie betreft vooral activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen en ambities te behalen. 

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies.