Verberg het menu

Maximaal meedoen

Ontwikkelingen

Sociale en doelmatige aanpak

In het sociale domein doet de gemeente een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam is, kan zoveel mogelijk zelf zijn zorg organiseren zodat de beperkte middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft, beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners. Doel is dat elke inwoner die hulp nodig heeft, ook daadwerkelijk geholpen wordt zodanig dat deze kan participeren op de wijze die bij hem past en waarbij de inwoner maximaal zijn eigen kwaliteiten kan gebruiken.

De zorg organiseren wij integraal, zo dichtbij, kort en eenvoudig als mogelijk vanuit het principe één gezin/huishouden, één plan. Integrale zorg is het leveren van fysiek, psychische e/o financiële ondersteuning, uitgaande van de te behalen klantdoelen, en kan vanuit zowel Wmo, Jeugdwet als P-wet of een combinatie daarvan worden bekostigd.

Preventie, lichte hulp en ambulante zorg wordt laagdrempelig, dichtbij en direct aangeboden. Zorgorganisaties bieden deze zorg in goede samenwerking met diverse partners. Ze kunnen voorzien in zorg aan alle inwoners, zowel kinderen als hun ouders in de directe leefomgeving, op plaatsen waar ze dagelijks komen: werk, consultatiebureau, school en vrije tijdsbesteding (sport, amateurkunst etc.), Hierin wordt door de professionals van Ons-Welzijn en gemeentelijke consulenten nauw samengewerkt met de huisartsen.
 

Iedereen aan het werk: investeren in meedoen

Toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Bij voorkeur is dat in de vorm van werk voor inwoners die nog niet pensioen gerechtigd zijn. Voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zal specifiek gezocht worden naar passende bezigheden die aansluiten bij hun capaciteiten en waar zoveel als mogelijk zelfstandig inkomen uit gehaald kan worden. Niet voor alle mensen is betaald werk of een volledig zelfstandig inkomen haalbaar. Daarom komt de hele participatieladder in beeld; van vrijwilligerswerk tot en met betaald werk, van voltijds tot en met deeltijdsaanstelling en van 100% loonwaarde tot en met de wettelijke ondergrens van 30%  loonkostensubsidie. Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid te participeren op hun eigen niveau. .

Geen armoede, geen schulden

Door het ontwikkelen van nieuw armoede- en schuldenbeleid,  willen we concreet handen en voeten geven aan preventie en vroegsignalering om zoveel en zo vroeg mogelijk te voorkomen dat mensen in armoede en schulden terechtkomen  maar ook om er op tijd bij te zijn en erger te voorkomen als een situatie van armoede en schulden zich al voortdoet.  Hiermee kunnen we op termijn de kosten aan de achterkant (minimaregelingen, bijzondere bijstand voor bewindvoering en schulddienstverlening) behapbaar houden dan wel terug dringen, en dat is nodig . Daarnaast willen we kinderen die opgroeien in armoede extra ondersteunen en tevens onze pijlen richten op het zelfredzaam maken van onze burgers.

Meedoen door ondersteuning

Naast de generieke ondersteuning vanuit sociaal en doelmatige aanpak, wordt aandacht besteed aan specifieke doelgroepen.

Als eerste het traceren en ondersteunen van mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting, het behouden van een stabiele thuissituatie en het voorkomen van escalatie van zorg. Daarnaast wordt specifiek ingezet op het werven, begeleiden, ondersteunen en behouden van vrijwilligers voor het bieden van informele zorg, tijd en aandacht aan kwetsbare inwoners.

Ook stimuleren wij ouderen om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen wijk te blijven wonen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht en de overgang van zelfstandig wonen via aanleunwoningen naar instellingsgebruik.

Verder willen wij ook kwetsbare jongeren helpen bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte en werkzaamheden (betaald of onbetaald) die aansluiten bij hun vaardigheden en hen in staat stellen om, met begeleiding, een eigen bestaan op te bouwen.

Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een hulpvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij wij nauw samenwerken met onze ketenpartners zoals Area en Ons-Welzijn. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.
 

Leefbare wijken en dorpen

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.

Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in door nieuwe woonvormen, samen met Area, te ontwikkelen. De nieuwkomers zelf worden in de eerste periode ondersteund door vrijwilligers met begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland. Een nauwe samenwerking met Ons-Welzijn en de wijkbewoners zal daarna moeten zorgen voor een succesvolle integratie en het voorkomen van isolatie en segregatie.