Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

In december 2014 heeft de gemeenteraad van Uden de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is het van belang dat opnieuw dwarsverbanden worden gelegd met de transities in het sociale domein en het terrein veiligheid. Om die reden vindt nauw overleg plaats met de zorg- en veiligheidspartners.
Voor veiligheid in de leefomgeving is de inzet van wijkagenten van belang, maar ook betrokkenheid van gebiedsplatforms, BOA’s en burgers. Onze BOA’s werken in de wijken nauw samen met de wijkagenten en de buurtplatforms.

Sociaal veilig

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, veilig recreëren op campings , uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.

Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).
Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.
Ondermijnende criminaliteit is een thema waarbij van gemeente steeds meer wordt verlangd om hierin de regie te nemen. Samen met de partners geeft de gemeente Uden invulling aan de verschillende taken die nodig zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De verwachting is dat in 2017 de nieuwe prostitutiewet wordt vastgesteld. Dit betekent dat voor de gemeente Uden een nieuwe beleid dient te worden opgesteld.

In 2018 zal de kadernota integrale veiligheid worden opgesteld. Uit de veiligheidscijfers die geanalyseerd zullen worden in 2017, zal blijken of dit leidt tot het stellen van nieuwe prioriteiten.

Minder regels

We willen een veilige gemeente in een veilige openbare ruimte. Een goede samenwerking tussen politie, toezichthouders (boa’s) en inwoners is hierbij belangrijk. Boa’s moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de wijk en aanspreekbaar zijn voor cq in direct contact staan met inwoners. Wijkgericht werken willen we uitbouwen, het is een effectieve manier om bovenstaande in de praktijk te brengen. 

In het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders (BOA’s) in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en –dame in een gastvrij Uden.

De goede samenwerking met Buurtbemiddeling Uden wordt verder bevorderd om (buurt)problemen in een vroeg stadium aan te pakken en om onnodige procedures te voorkomen.

In 2018 gaan we de zichtbaarheid van de boa’s verder uitbouwen, door (nog) meer aanwezig te zijn in netwerken in de wijken en letterlijk beter aanspreekbaar te zijn door meer fietsend en lopend de surveillances in de wijken uit te voeren. Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf. 
 

Veilig door politie en brandweer

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen). In de planning zit de bouw van een nieuw hoofdbureau in Uden. Aansluiting brandweer is geen intentie meer. Plannen worden uitgewerkt. Intentie is dat regio aansluit met steunfunctie voor Den Bosch. Naar verwachting kunnen begin 2019 nieuwe vestigingen politie en brandweer in gebruik genomen worden. 

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is o.a. het uitgaansgeweld.
Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa’s, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.

In samenwerking met politie, de horecaondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan, te weten:
• De huidige voor het horecaconcentratiegebied verruimde horecasluitingstijden;inclusief uitloopkwartier voor alle horeca op doordeweekse dagen, blijven behouden;
• Horecacovenenant, driemaandelijks horeca-overleg;
• Het college vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd  van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan.

De samenwerking tussen horeca, politie en gemeente verloopt dusdanig, dat er voor 2018 geen wijzigingen zijn voorgenomen in de aanpak.