Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2017 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 gerealiseerd/afgerond    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Sociaal veilig   Toelichting
1. Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018

Voor woninginbraken geldt dat jaarlijks verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. 

2. Aandacht voor huiselijk geweld.

Vanuit cluster Veiligheid wordt de regiefunctie, voorkoming escalatie en direct opstarten van juiste ondersteuning, uitgevoerd. Proces loopt, relatie met veiligheidshuis en 'veilig thuis' (AMHK)is, als gevolg van de transformatie, opnieuw vormgegeven. Veilig thuis is wat voorheen steunpunt huiselijk geweld was en AMK. Tot op heden zijn er geen huisverboden uitgevaardigd.

3. Inzichtelijk krijgen van de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. De handhavingsstrategie is voor 3 campings opgepakt. De handhavingstrajecten voor 2 campings liepen ook door in 2016. De 3e campingeigenaar is in overleg met de gemeente Uden voor het opstellen van een herinrichtingsplan. De controles brandveiligheid en bouwtechnische aspecten chalets en kampeermiddelen van het recreatieterrein het Hultje zijn gedaan en het  handhavingstraject voor de 4 campings wordt inmiddels uitgevoerd door de afdeling Ruimte.
4. Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Verkeersvervoersplan wordt opgesteld onder regie van de afdeling Ruimte; hierover wordt via programma 3 Goed leven en ontmoeten, gerapporteerd.
5.

Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten

In 2016 is door de gemeente een handhavingsarrangement met de uitzendbranche, het ZLTO, de woningbouwcorporatie Area en de makelaars over de huisvesting van arbeidsmigranten overeengekomen. Ieder kwartaal wordt er door deelnemende partners een overzicht verstrekt van de panden waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest en de aantallen arbeidsmigranten per locatie. Nieuwe meldingen worden gecontroleerd. Daarnaast worden er in  het kader van de Landelijke Aanpak Woonadresfraude controles uitgevoerd.

6. Jeugdoverlast.

Door structureel overleg tussen maatschappelijk werk, jongerenwerk, boa en politie worden groepen in beeld gebracht en acties ondernomen. Uitvoering is conform beleid. Ook hier geldt dat in het jaarverslag integrale veiligheid een terugkoppeling plaatsvindt inzake jeugdoverlast.

 

  Minder regels   Toelichting
1. De handhavers in de openbare ruimte (BOSs) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.

In februari 2017 is gestart met wekelijkse gezamenlijke briefings wijkagenten-boa’s.
De samenwerking met de politie, buurtbemiddeling en andere organisaties is goed.

2. We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht aan onze BOA's.

In de werkoverleggen/briefings krijgt gastheerschap en communicatie regelmatig aandacht. Praktijkervaringen worden collectief gedeeld om dit verder te optimaliseren.

In de periode 2016 tot en met april 2017 zijn 0 klachten binnengekomen over gedrag van boa’s. We dragen ons werk positief uit, o.a. zijn we in de zomerperiode maandelijks in een kraam op de weekmarkt om het toezichtswerk uit te leggen en in gesprek te gaan met mensen. In mei 2017 hebben we voor gemeenteraads- en commissieleden een ‘rondje boa’ gehouden, wat inzicht gaf in het werk van de boa’s.

3. Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving.

De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat in diverse gevallen eerst gewaarschuwd wordt. Het is aan de professionaliteit van de boa om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt direct beboet. In 2016 is gestart met het verstrekken van de zogenoemde 0-waarschuwingen: een brief die de gewaarschuwde thuis ontvangt met extra uitleg over waarom hij/zij een waarschuwing heeft ontvangen. Hier hebben we enkele positieve reacties op ontvangen.

4. We bouwen de samenwerking met de BOA's in Maas en Leijgraaf uit

Sinds januari 2017 voeren we voor de gemeente Landerd de boa-taken uit. De gemeente Boekel heeft ook interesse getoond om in de toekomst gebruik te gaan maken van onze boa-capaciteit. Naar verwachting wordt hiermee op 1 september 2017 gestart.


In 2016 is gestart met een periodiek overleg tussen gemeenten in Oost-Brabant met als doel gezamenlijk de boa-werkzaamheden verder te professionaliseren. Dit loopt door in 2017.
 

  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Inzet van wijkagenten.

Voor gemeente Uden geldt dat het politieteam op orde is. Via verschillende communicatie instrumenten is naar de inwoners van Uden gecommuniceerd wie de wijkagent is. Inmiddels is het overleg en de samenwerking tussen politie en BOA's verder gestructureerd. Periodiek is er afstemming met de operationeel expert van de politie.

2. Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel) In het Teamgebied Maas en Leijgraaf krijgt de politie twee grote kantoren. Dit zijn het nieuwe teambureau in Uden en een groot steunpunt op de as Cuijk / Boxmeer. Uiteindelijk zijn dit de twee bureaus vanwaaruit de politie in het team Maas en Leijgraaf gaat werken.
  Veilig uitgaan   Toelichting
1. Terugdringen van geweldsincidenten door samenwerking tussen politie, BOA's, horeca, bezoekers en gemeente.

Voor de gemeente Uden is uitgaansgeweld een prioriteit binnen de kadernota integrale veiligheid. Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in het horecaconvenant. Het Horecaconvenant is in 2016 niet geactualiseerd, maar nog functioneel, op basis waarvan actualisatie niet noodzakelijk is.  Daarnaast beschikt de gemeente over 7 camera's in het horecaconcentratiegebied.

2. Horecasluitingstijden behouden.  In het Horecaconcentratiegebied zijn gedurende de weekenden de horecasluitingstijden uitgebreid. Deze zijn opgenomen in de APV. Op doordeweekse dagen geldt een 'uitloopkwartier' voor de gehele horeca. Dit kwartier wordt niet uitgebreid tot een half uur, gelet op de risico's bij gelijktijdige calamiteiten in de verschillende kernen. 
 
3 Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 kan uitgaan.

Meltdown, een periodiek alcoholvrij feest voor jongeren door jongeren, in Markant, was een in eerste instantie geslaagd initiatief, dat inmiddels helaas vanwege ongewenst gedrag als gevolg van  het voorafgaand indrinken door jongeren niet zal worden herhaald. Mogelijk gaat de PUL een dergelijk initiatief herhalen c.q. starten..

4. Via beleidsregels ervoor zorgen dat het aantal klachten over evenementen vermindert In januari 2017 zijn de uitvoeringsregels muziekevenementen in de openlucht vastgesteld, op basis waarvan geluidsbelastende evenementen qua duur en aantal beter worden gereguleerd. Daarnaast is in 2017 de handhaving geluidsnormen ter hand genomen.
5. Jeugdoverlast aanpakken, onder meer door toepassing van de (nieuwe) bevoegdheden van de boa’s om jongeren tot 18 jaar te kunnen verwijzen naar Halt. De bevoegdheden liggen op het terrein van bestrijding alcoholgebruik en afval. Inmiddels zijn 4 (horeca)gecertificeerde toezichthouders actief.