Verberg het menu

Toelichting weerstandscapaciteit

Deze is al volgt opgebouwd:

Nummer Post Bedrag x € 1.000
1 Algemene reserve vrij besteedbaar € 23.066
2 Algemene reserve Grondbedrijf (effectief beschikbaar) € 15.220
3 Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage € 1.797
4 Reserves sociaal domein € 6.998
5 Stille reserves € 3.064
6 Onbenutte belastingcapaciteit € 3.029
  Totale weerstandscapaciteit € 53.174

1. Algemene reserve vrij besteedbaar

De algemene reserve bedraagt ruim € 23 miljoen. Het verloop van de algemene reserve is zichtbaar bij ontwikkeling vermogenspositie.

2. Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De werkelijke algemene reserve van het grondbedrijf bedraagt ruim €15  miljoen. Dit is inclusief de aframing van deze reserve die is opgenomen in de herijking reserves en voorzieningen 2018 (DOCX, 121.1 kB).

3. Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage

Een vast onderdeel van deze bestuursrapportage is de financiële afwijkingenrapportage. Hierbij wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen in de periode januari tot en met augustus. Het resultaat van deze 2e financiële afwijkingenrapportage bedraagt € 1.796.085 positief. Dit komt ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar en heeft daarmee een positieve invloed op de weerstandscapaciteit.

4. Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves bedragen iets meer dan € 3 miljoen. De actualisatie van de stille reserves vindt 1 x per jaar plaats bij het opstellen van de Programmarekening. De stand zoals deze nu is opgenomen in de Bestuursrapportage is daarom niet gemuteerd ten opzichte van de stand per 31 december 2017.

5. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ruim € 3 mln en wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Uden. Deze berekening is gemaakt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 en is nu, bij het opstellen van de bestuursrapportage, niet geactualiseerd.