Verberg het menu

Programmaplan

De zes programma’s zijn samengesteld naar aanleiding van het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!'. We hebben er voor gekozen om Programmabegroting 2018 niet te herschrijven naar de 10 programma's uit ons huidige coalitieakkoord. Na de verkiezingen in maart 2018 hebben we ons vooral gericht op een goede vertaling van ons coalitieprogramma naar een nieuw Programmaplan en uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De raad heeft onlangs Programmabegroting 2019 vastgesteld. Hierin is opgenomen het programmaplan op basis van ons nieuwe, huidige coalitieprogramma.

Met de gemeenteraad is afgesproken dat we twee keer per jaar over de voortgang van de realisatie rapporteren. In dit verkiezingsjaar is in overleg besloten om maar één keer te rapporteren over de voortgang. Dat doen we met deze rapportage. Deze rapportage wordt besproken in de raadsvergadering van december.

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2018. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.