Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2018 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot en met augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

Excellente dienstverlening

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De gemeente werkt ‘op afspraak’ maar ook klanten zonder afspraak worden geholpen. De klanten zonder afspraak vallen buiten de servicenormen. Er wordt gewerkt volgens genoemd principe. Ruim 40% van de bezoekers komen zonder afspraak.
2 De gemeente stemt haar dienstverlening af op de vraag van de klant. Dit (nog) binnen de vastgestelde openingstijden.

Er zijn 2 onderzoeken geweest naar de beleving van de dienstverlening door de klant. Op basis hiervan zijn processen ingericht.

3 Klanten kunnen terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning en hulp bij het regelen van zaken met de gemeente. De gastvrouw in de publiekshal start in oktober.
4 De gemeente Uden vertaalt haar dienstverlening in servicenormen.

Er wordt al jaren met de servicenormen gewerkt.

5 De prestaties van de gemeente Uden worden voortdurend met andere gemeenten vergeleken (via benchmarks zoals Vensters voor bedrijfsvoering).

In 2018 is aangesloten bij Vensters voor dienstverlening.

6 Binnen het KCC wordt het klantsysteem ingevoerd.

Het klantregistratiesysteem voldoet niet aan de functionele eisen. Er wordt onderzoek gedaan naar vervanging.

7 Inwoners betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Dit is de reguliere aanpak en is voortdurend aan de orde.
 

 

Samenwerken in de regio

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital. Continue.
2 Samen met ondernemersvereniging(en) en ondernemers onderzoeken hoe de bekendheid van AgriFood Capital vergroot kan worden, met als doel dat Udense bedrijven meer gebruik gaan maken van faciliteiten van AgriFood Capital om innovatie en business te stimuleren. Ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.De ontwikkeling van het project Agro-as De Peel is daar een goed voorbeeld van.
3 Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken. Deelname van bestuurders en ambtenaren in diverse regionale netwerken wordt gestimuleerd. Met de start van het nieuwe college moet (hernieuwd) contact gezocht worden.