Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2018 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot en met augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag 

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

Bouwen naar behoefte

  Activiteit Indicator Toelichting
1 (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. Voortgangsrapportage tweede helft 2017 is gereed. Voortgangsrapportage eerste helft 2018 is in voorbereiding. 
2 Realiseren woningen (volgens programma). Het verwachte aantal woningen in 2018 was 200. In de eerste helft van 2018 zijn dit er al 185, waardoor het aantal in aanbouw genomen woningen hoger zal liggen dan de verwachte 200 woningen.
3 Uitvoeren startersleningen. Per 2-1-2018 in werking getreden. Inmiddels meer dan 30 leningen verstrekt.
4 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). Concept bestemmingsplan Woongebieden Uden is in voorbereiding.
5 Implementeren veranderende wet- en regelgeving: Omgevingswet (planning 2018-2019).

 
In 2018, met een uitloop in 2019, komen we tot één omgevingsverordening, feitelijk is dit een tussenstap op weg naar het omgevingsplan. In 2019 worden de verschillende bestemmingsplannen samengevoegd tot één plan. Dit plan en de aan de omgevingsvisie aangepaste omgevingsverordening, vormen dan het Omgevingsplan.
 
6 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In december 2017 zijn de prestatieafspraken 2018 vastgesteld. In juni 2018 heeft de gemeente een bod van Area ontvangen inzake prestatieafspraken 2019. We verwachten medio december 2018 de prestatieafspraken 2019 te kunnen sluiten.

Onderstaande activiteiten zijn  al uitgevoerd / afgerond (hierover is met ingang van 2017 niet meer over gerapporteerd):

 • Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma;
 • Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten;
 • Implementeren veranderende wet- en regelgeving: WABO/BOR/Bijlage 2 / Herziening woningwet / Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel);
 • Actualiseren Nota grondbeleid.
   

Versterken economich klimaat

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen. Multizorgcentrum ligt momenteel stil bij initiatiefnemer.
2 Verder ontwikkelen van regionaal overige onderdelen Uden Noord. Bouw van Foodcourt is gestart. Intentieovereenkomst gesloten over Food Experience Center.
3 In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme.

Aanpassing van de Markt met uitbreiding van terrassen is gerealiseerd. De herinrichting van de Sint Janstraat is in uitvoering.

4 Herinrichting Marktstraat. Het interactieve ontwerpproces is gestart. Het is onzeker wat het draagvlak onder de bevolking wordt voor het nieuwe ontwerp. Hierdoor kan de ontwerpfase langer gaan duren.
5 Bundelen promotieactiviteiten. Er wordt een raadsvoorstel beëindiging huidige subsidieregeling opgesteld. Daarnaast wordt er een nieuwe subsidieregeling opgesteld om daarmee de democratische legitimiteit van ondernemers te kunnen waarborgen. 
6 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. Samenwerking met SBBU, o.a. op gebied van veiligheid door behalen KVO certificering.
 
7 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. Er is ruim 5 ha aan bedrijfskavels uitgegeven. Circa 9,5 ha is in optie.
8 Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven. Tot en met 2018 wordt gezamenlijk met Rabobank het startersinitiatief Misfits ondersteund. Doorstart voormalige Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel in onderzoek.
9 Acquisitie. Met taskforce F35 vanuit ministerie EZK wordt gekeken naar mogelijke economische spin-off op gebied van duurzaamheid.
 
10 Nadrukkelijk participeren vanuit EZK alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. Deelname aan kopgroep detailhandel en bedrijventerreinen.
11 Deelname aan 'We are food'. Gezamenlijk met het lokale bedrijfsleven is het evenement 'Lekker Uden' georganiseerd.
12 Citymarketing. In 2018 is huidige werkwijze voortgezet.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond (hierover is met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd):

 • Impuls Brabantplein;
 • Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen.
   

Koploper in duurzaamheid

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitvoeren van de in 2015 door de Raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De agenda wordt in 2018 geëvalueerd. De planning is erop gericht om de evaluatie te agenderen voor de Raad van 20 december 2018.
2 Faciliteren van nieuwe en bestaande duurzame initiatieven De regeling is in voorbereiding.
3 Communicatie/educatie over het begrip circulaire economie. Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid- en agenda.
4 Conform circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. Wordt indien mogelijk bij de gemeentelijke inkopen toegepast.
5 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. Via digitaal loket Brabant Woont Slim (BWS).
 
6 Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen. Later dit jaar worden nog 5 volledig elektisch auto's in gebruik genomen.
7 Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen. Vastgesteld en gestart in 2017.
8 Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren. Evaluatie is gestart.
9 Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval milieustraat. Onderzocht en wordt nu nagescheiden.
10 Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling. De voorbereidingen voor het plan van aanpak zijn gestart.
11 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Wordt onderdeel van Regionale Energie Strategie (RES).
12 De potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Dit is een doorlopende activiteit.
13 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Dit is een doorlopende activiteit.
14 Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden. Binnen de proeftuin Agro-As de Peel wordt geexperimenteerd met nieuwe gewassen zoals sorghum en industriële hennep.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond (hierover is met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd):

 • In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda;
 • Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden;
 • Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord;
 • Deelnemen aan de kopgroep MVO ondernemers.
   

Versterken buitengebied

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het afronden van de beroepsfase van de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Op 17 juli 2018 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is aangepast aan de laatste wijzigingen in de Verordening Ruimte die met name betrekking hebben op de transitie van de landbouwsector en duurzaamheid.
2 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut. Er zijn veel verzoeken afgerond voor verschillende herbestemmingen/functies in het buitengebied.
3 Landschap van Allure: projecten uitvoeren voor eind 2018.

Conform subsidievoorwaarden moeten de werkzaamheden uitgevoerd zijn voor 1-1-2019. Doordat voor enkele kleinere deelprojecten geen grondaankoop heeft kunnen plaatsvinden, zullen deze niet uitgevoerd worden. Hierdoor zal dan ook niet het gehele project uitgevoerd kunnen worden.

4 Digitale ontsluiting buitengebied. Eerste fase areaal onderzoek is afgerond. In de vervolg fase wordt een onderneming geselecteerd die bij een haalbare bussines case het glasvezelnetwerk in het buitengebied kan gaan aanleggen. Onder voorbehoud van de businesscase kan dan naar verwachting in 2019 worden gestart met de aanleg van dit netwerk. 
5 Uitvoeren project Agro As de Peel. Regionale proeftuin Agro As de Peel is optimaal benut in 2018 (10 hectare) en afspraak is gemaakt dat proeftuin in 2019 wordt uitgebreid tot 30 hectare.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond (hierover is met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd):

 • Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert;
 • Opstellen nieuwe Geurverordening.