Verberg het menu

Voortgang projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Het stoplicht is als volgt ingevuld:

Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

  • Groen:  conform planning
  • Oranje:  langzamer dan planning
  • Rood:  project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

  • Groen:  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
  • Rood:  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

  • Groen:  lage kans en weinig impact
  • Oranje:  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
  • Rood:  grote kans en veel impact

Indien een stoplicht op rood of oranje wordt ingevuld is er een toelichting gegeven.

Nieuwbouw Udens college

  Indicator Omschrijving
Planning Planning loopt uit vanwege stagnatie bouw school
Budget Conform budget
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de nieuwbouw van de school later van start is gegaan. Het ontwerp voor de buitenruimte wordt afgestemd met de landschapsarchitect van het Udens College om extra parkeergelegenheid te creëren. Het bestemmingsplan voor dit project is inmiddels onherroepelijk geworden.

Nieuwbouw Camelot en Palster

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Budget loopt gevaar (minder subsidie en hogere kosten project)
Risico Lage kans en veel impact

In de Programmabegroting 2018 is een budget voor de nieuwbouw gereserveerd. Met de aanvullende offerte “Voorzieningen in gebied Oost” en de offerte “Turnhal V&K” in programmabegroting 2019 worden aanvullende middelen voor dit project gevraagd en
neemt de gemeenteraad een definitief besluit. De behandeling door de gemeenteraad van
de programmabegroting 2019 staat op 8 november 2018 gepland.
 

Nieuwbouw Sportzaal gebied-Oost (onderdeel van voorzieningen in gebied Oost)

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Budget loopt gevaar (minder subsidie en hogere kosten project)
Risico Grote kans en weinig impact

Voor een nadere toelichting zie hierboven onder project Nieuwbouw Camelot en Palster (onderdeel van Voorzieningen in gebied Oost).

Herinrichting Marktstraat

  Indicator Omschrijving
Planning De voorbereidingsfase voor het project is later gestart dan gepland. Hierdoor schuift de hele planning van het project door met circa 6 maanden.
Budget Het beschikbare budget is taakstellend
Risico Het is onzeker wat het draagvlak onder de bevolking wordt voor het nieuwe ontwerp. Hierdoor kan de ontwerpfase langer gaan duren.
In de Marktstraat is een oude bodemverontreiniging aanwezig. Er is onderzoek noodzakelijk voor het bepalen van de ernst en omvang in de huidige situatie.
 

Het project is in voorbereiding. Het opstellen van de uitgangspunten heeft langer geduurd dan voorzien. Met de belanghebbenden wordt in het najaar van 2018 een ontwerp gemaakt. In 2019 zal de herinrichting worden uitgevoerd.

Doortrekken Noordlaan met bijbehorende werkzaamheden

  Indicator Omschrijving
Planning De onderhandelingen over de aankoop van de gronden zijn afgerond. Na overdracht kan het project weer verder. Vertraging ca 1,5 jaar.
Budget Op basis van het ontwerp kunnen subsidies worden aangevraagd. Er is geen zekerheid over het verkrijgen van deze subsidies.
Risico De gesprekken over het ontwerp zijn in ver gevorderd stadium waardoor de risico’s inzichtelijk zijn geworden. De risico's zijn nihil.

Door het uitvoeren van extra Flora en Fauna onderzoeken heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is voorjaar 2017 vastgesteld door de raad. Het aankopen van de benodigde gronden is nog niet afgerond. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Parallel aan het bestemmingsplan wordt ook de administratieve onteigening gestart.

Herinrichting St Janstraat-Birgittinessenstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning (circa 6 maanden vertraging)
Budget Conform budget
Risico lage kans en weinig impact

Het nieuwe inrichtingsontwerp voor het projectgebied is door de projectgroep opgesteld. Het college heeft op 20 juni 2017 het definitieve ontwerp vaststellen. De uitvoering van de werkzaamheden is bezig en zal naar verwachting medio november afgerond zijn.

Kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg

  Indicator Omschrijving
Planning In uitvoering
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in uitvoering en wordt eind  2018 opgeleverd. Uitvoering in 2017 bleek niet haalbaar omdat asfalteringswerk niet in de winter plaats kan vinden. Daarnaast is eerst de invloed van een mogelijk toekomstige oostelijke randweg om Uden op de verkeersintensiteiten van en naar de kruising bezien.   

Verkeersregelinstallatie (VRI) A50 afrit Uden-Noord (Oostzijde)

  Indictor Omschrijving
Planning Start voorbereideng vierde kwartaal 2018 en uitvoering in 2019. Met Rijkswaterstaat worden afspraken gemaakt over het aanpassen van de afrit. De planning is afhankelijk van de snelheid waarmee een overeenkomst gesloten kan worden.
Budget Conform budget
Risico In overleg met Rijkswaterstaat wordt het ontwerp voor het kruispunt opgesteld. Het risico op vertraging ligt in de onderhandelingen met RWS over de definitieve inrichting van het nieuwe kruispunt.

  

Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel

  Indicator Omschrijving
Planning In voorbereiding. Uitvoering in 2019 en 2020
Budget Naar verwachting zijn kosten uitvoering hoger en is de kans groot dat het budget naar boven bijgesteld moet worden.
Risico Risico op vertraging van het plan en ontoereikendheid van het budget

Ontwerp wordt aangepast i.o.m. klankbordgroep. Hierdoor langere voorbereiding.

Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Langere voorbereiding door aanpassing werk (toevoegen infiltratieriool)

Rehabilitatie Oudedijk

  Indicator Omschrijving
Planning In voorbereiding. Uitvoering in 2019.
Budget Naar verwachting zijn kosten uitvoering hoger en is de kans groot dat het budget naar boven bijgesteld moet worden.
Risico Risico op vertraging van het plan en ontoereikendheid van het budget.

Ontwerp wordt aangepast i.o.m. klankbordgroep. Hierdoor langere voorbereiding.

Rehabilitatie Parallelweg Middenpeelweg

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland i.v.m. subsidieaanvraag
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Het project wordt momenteel voorbereid in samenwerking met gemeente Landerd, omdat de parallelweg deels op grondgebied van Landerd ligt. De uitvoering vindt plaats medio 2019. De subsidie is aangevraagd voor uitvoering van het werk in 2019.   

 HOV tracé Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Door komst actiecomité worden nu 2 i.p.v. 1 varianten onderzocht.
Budget Wellicht minder subsidie en hogere kosten project.
Risico Risico op vertraging van het plan en een ontoereikend budget

Burgerparticipatie heeft geleid tot een alternatief ontwerp. Dit ontwerp is verder technisch uitgewerkt en de kosten zijn geraamd. Beide ontwerpen liggen nu voor. Het alternatief is duurder en de subsidiegever geeft maximaal het subsidiebedrag van het oorspronkelijk ontwerp. Toetsing door de regio vindt momenteel plaats. Daarna zal het bestuur op basis van argumenten een besluit moeten nemen. Uitvoering gaat naar 2019.