Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2018 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie tot augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden

 nog niet opgestart

 

Sociale en doelmatige aanpak

  Activiteit   Toelichting
1 Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.

Het beleid is ingevoerd; de aandacht is nu gericht op het monitoren van de kwaliteit van werken en het signaleren van waar het anders of beter moet.  

2 Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. Voor het product Hulp bij het Huishouden is in december 2017 een onderzoek afgerond. Daaruit volgde dat slechts een marginale verbetering was te behalen. Wij voldoen verder aan de vereisten van AMvB dat wij een tarief betalen dat recht doet aan de beloning van de werkers. 
3 In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

We zijn druk bezig om de processen van Wmo en Participatiewet op elkaar af te stemmen om het beleidsdoel mogelijk te maken. Dit is met name een intern gerichte activiteit dat zich onder andere vertaald in gebruik en inrichting van applicaties zodat de klant minder papierwerk krijgt.

Iedereen aan het werk: Investeren in meedoen

  Activiteit   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Dit is een regulier onderdeel van ons werk; hierdoor lukt het steeds beter om mensen te laten uitstromen. Verdere verantwoording via de monitor sociaal domein

2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

Dit is een regulier onderdeel van ons werk; hierdoor lukt het steeds beter om mensen te laten uitstromen. Verdere verantwoording via de monitor sociaal domein

3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk, van inactief naar actie) als op de economische ontwikkeling Uden en op het welzijn van de Udense inwoners.

Het brede plan van aanpak, meet als trefwoorden “één huishouden, één plan, één minimum inkomen” is in de maak. Volgens planning is de ‘praatplaat’ in de zomer gemaakt. Deze maakt in een oogopslag duidelijk wat de beoogde verandering is. Voor eind 2018 moet een besluit genomen worden over de haalbaarheid van dit ideaal. Via brede overleggen met raadsleden, doelgroep en organisaties, wordt gedachtengoed getoetst op draagvlak en gezocht naar de begrenzing van deze aanpak. 

Geen armoede, geen schulden

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze ingevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk. - 1 centrale toegang via Bereken uw recht vwb het Kindpakket en de andere minimavoorzieningen is gerealiseerd (BUR) waarbij Stichting Leergeld een centrale rol heeft. Nu evalueren en bijsturen vh proces. Bereiken we meer kinderen zoals beoogt?
- Verbinding met scholen is gelegd in die zin dat er een financieel spreekuur loopt op het ROC en er gastlessen vanuit Moneywyas worden gegeven in een aantal geselecteerde klassen. Inmiddels bij deze laatste in co-financiering met Meierijstad.
- Pilot vroegsignalerende budgetconsulenten is gestart.
Verbindingen worden gemaakt tussen de budgetconsulenten en de nieuwe toegang.
 
2 Het nieuwe armoedebeleid implementeren Het beleid is geïmplementeerd; hierboven de inhoudelijke voortgang van de meest in het oog lopende onderdelen.

Meedoen door ondersteuning

  Activiteit   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Omstreeks de zomer is de vergunningverlening voor herbestemming van ‘gebouw Via’ aan de Herpenstraat 60 afgerond en definitief geworden. Dit pand wordt omgebouwd naar ‘zorgwonen’ voor 39 appartementen (ca. 45 bewoners). Doelgroep is kwetsbare ouderen, waarbij een groot deel van de bewoners 65+ zal zijn. Op deze locatie wordt vanaf 2020 traploze ondersteuning / zorg geboden inclusief de functie van ontmoeting en welzijn. De concept beschrijving en vertaling daarvan naar een ‘businesscase’ is net gestart en zal in de loop van 2019 leiden tot besluitvorming voor zover daar dan middelen van de gemeente (Wmo) voor nodig zijn. Op meerdere locaties in Uden wordt in samenspraak met initiatiefnemers en beoogde gebruikers, gewerkt aan de realisatie van nieuwe woonvormen die aansluiten op de vraag van bijzondere doelgroepen. Daarbij is met name de focus op jong volwassenen en ouderen.

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.

In relatie tot de vereisten die de omgevingswet aan ons stelt m.b.t. transparantie en digitaal werken, is in april besloten om in Raam een pilot ‘digitalisering’ uit te voeren met een tweeledig doel. Ten eerste de ontwikkeling van het zogenaamde ‘zorglabel’ waaruit te herleiden is in hoeverre de woning geschikt is (of te maken) voor het langer thuis blijven wonen. Als tweede willen van deze pilot leren hoe een dergelijk digitaal instrument behulpzaam kan zijn in het proces van dienstverlening aan onze inwoners. Denk hierbij aan het aanvragen van een Wmo-woningaanpassing of een WABO-procedure bij verbouwing. Maar ook bij de wens om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, energie besparing en dergelijke, kan dit instrument behulpzaam zijn. De eerste contacten met bewoners hierover zijn pas in oktober; tot nu toe is vooral tijd besteed aan de voorbereiding omdat daar veel ICT-techniek bij komt kijken. In deze ontwikkeling wordt regionaal samengewerkt met o.a. Oss en ’s-Hertogenbosch.

3 Sturen op kwalitatieve verbetering van professionele ondersteuning Met de wegwijzer Hulp en Ondersteuning die op 1 oktober 2018 van start is gegaan worden expertises meer dan voorheen met elkaar verbonden. Dit geldt ten eerste voor de expertises van de Wmo consulenten en de maatschappelijk werkers van ONS welzijn. Daarnaast zijn er vanuit verschillende afdelingen (werk, inkomen en schulddienstverlening) mensen gekoppeld aan de wegwijzer Hulp en Ondersteuning waardoor casussen, daar waar nodig, sneller integraal benaderd en opgepakt kunnen worden. 
4 Doorontwikkeling van het basisteam.

Met de komst van de wegwijzer Hulp en Ondersteuning per 1 oktober 2018 waarin alle vragen op het gebied van zorg, welzijn en Wmo voortaan gemeld worden bij de gemeente trekt de gemeente de regie voor het toegangsproces naar zich toe. Voor de basisteams volwassenen van ONS welzijn betekent dit dat er een splitsing in activiteiten plaatsvindt tussen hun uitvoeringstaken als zorgverlener en de expertise die zij bijdragen in het toegangsproces. Voor hun taken in de toegang komen zij ook te werken op het gemeentehuis. De taken en verantwoordelijkheden van het basisteam zijn hierdoor scherper in beeld en de gemeente kan daardoor beter sturen op zowel de toegang als het functioneren van het basisteam. 

 

Leefbare wijken en dorpen

  Activiteit   Toelichting
1

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.


M.b.t. de MFA-functionaliteit in Oost: we zijn nu in de voorbereidende  fase van opstellen Programma van eisen gevolgd door selectie van architect. In de begroting 2019 is een aanvullende offerte Voorzieningen Oost ingediend. 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. 

Na veel gesprekken met de Stichting Zorg en Welzijn van Odiliapeel is duidelijk hoe de inhoudelijke vormgeving van ideeën is. Nu start de fase van vertaling hiervan naar concept en bekostiging.

3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. Samen met inwoners wordt gewerkt aan de realisatie van zogenaamde ‘informele netwerken’ rondom om een inlooppunt. Het gedachtengoed onder ‘Buurtuurtje’ kende een groot draagvlak. De wijze waarop het in de praktijk werd gebracht, week nogal af van wat er was bedacht waardoor het draagvlak snel afbrokkelde. Van de term is daarom ook afscheid genomen om de realisatie van deze informele netwerken niet op voorhand te besmetten. Informele netwerken vraagt om een wijkgerichte aanpak en een lange adem. Het zal ook de komende jaren een onderwerp zijn waar veel tijd en aandacht aan wordt geschonken.
4 Burger- en overheidsparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties Sinds dit jaar beschikt Uden over een zgn. Udenfonds waaruit zij burgerinitiatieven kunnen bekostigen en/ of andere innovaties en incidentele events. Dat heeft onder meer aan het licht gebracht dat in de huidige subsidie communicatie richting aanvragers (verenigingen en organisaties) meer helderheid moet komen over wat ‘reguliere activiteiten’ zijn en hoe die in de begroting bij een subsidie aanvraag een plek moeten krijgen. Tijdens de komende coalitie periode is opgenomen dat het subsidiebeleid voor vrijwillige(rs) organisaties wordt herzien. De afstemming met en/of doorontwikkeling van het Udenfonds krijgt hierin ook een plek.
 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak We voldoen aan de opgelegde taakstelling; er zijn geen achterstanden