Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

Sociaal veilig

De prioriteiten die de raad vastgelegd heeft in het Integraal Veiligheidsplan (2019-2022) krijgen komende jaren aandacht:

  • veiligheid en leefbaarheid (o.a.blijvend inzetten op inbraakpreventie, doorontwikkelen burgerparticipatie en buurtpreventie met buurtapps en WhatsApp-groepen);
  • aanpak ondermijnende criminaliteit (o.a. criminelen zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeenten, werken van Veilig Publieke Taak, versterken van  samenwerking op overlastcasuïstiek in het basisteam en in de eenheid);
  • verbinding Zorg en Veiligheid (o.a.aanpak overlast jeugdgroepen, wijkgericht werken verbeteren, de toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren, regionale aanpak verwarde personen implementeren op lokaal niveau)

Bovenstaande zaken worden uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan voor (steeds) een periode van twee jaar.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een experiment komt in 6 tot 10 gemeenten met gereguleerde verkoop van cannabis. Het initiatief daartoe resulteert naar verwachting in de loop van 2018 in een wetsvoorstel en een AMvB. Een belangrijk onderdeel is dat het wietexperiment zodanig wordt ingericht dat het effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid goed te meten is.

Om op lokaal niveau, maar ook regionaal, onze ambities en doelen te bereiken, werken de verschillende partijen reeds nu al veel en goed met elkaar samen. Dit is door de veelheid en complexiteit van opgaven en casuïstiek ook noodzakelijk en onontkoombaar. Samenwerken vraagt echter ook het een en ander van alle partijen. Het verbeteren van de integrale samenwerking, over de eigen grenzen heen durven kijken en handelen, is voor alle betrokken veiligheidspartners een belangrijke ambitie voor de komende jaren.

Minder regels

  • In 2018 hebben we de zichtbaarheid van de boa’s verder uitgebouwd, door (nog) meer aanwezig te zijn in netwerken in de wijken en letterlijk beter aanspreekbaar te zijn door meer fietsend en lopend de surveillances in de wijken uit te voeren. Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf.
  • De boa’s nemen landelijk steeds meer taken over die vroeger bij de politie hoorden. Mede hierdoor – en door toenemende agressie cq vermindering respect van burgers voor gezagsdragers- is het belangrijk dat de boa’s veilig kunnen blijven werken. In dat perspectief wordt overwogen de boa’s te gaan voorzien van zogenoemde geweldsmiddelen (bijvoorbeeld wapenstok en handboeien). Het gaat om middelen die een preventief effect hebben en uitsluitend worden toegepast om agressie tegen een boa of onschuldige burgers te kunnen voorkomen.
  • De gastvrije wijze van werken van de boa’s blijft ook in de komende jaren gehandhaafd. Het lukt de boa’s prima om met een goed gesprek, uitdelen van waarschuwingen en indien nodig een boete, het gedrag zodanig te beïnvloeden dat in Uden sprake is van een overwegend leefbare gemeenschap.

Veilig door politie en brandweer

  • In 2019 wordt de bouw van het politiebureau afgerond. Het gebouw is zodanig ingericht en gefaciliteerd dat dit meer dan voorheen agenten de gelegenheid biedt om meer werkzaamheden buiten het kantoor te verrichten. Daardoor krijgen zij extra de gelegenheid de contacten met de burgers te intensiveren.
  • Er wordt gewerkt aan de versterking van de Bevolkingszorg (onderdeel crisisbeheersing en rampenbestrijding) bij de Veiligheidsregio. Deze is nu niet up-to-date, zo is regionaal geconcludeerd.  Het kwaliteitsniveau moet omhoog om de taken adequaat uit te kunnen blijven voeren. Vooralsnog betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio omhoog kan gaan (€ 0,30 per  inwoner vanaf 2020). Ook de gemeentelijke capaciteit op het terrein van crisesbeheersing en rampenbestrijding blijft achter bij de normen die regionaal worden voorgestaan. Hierop komen we later mogelijk terug.

Veilig uitgaan

Landelijk zien we dat boa’s in toenemende mate buiten de reguliere kantoortijden actief zijn. Ook in de gemeente Uden is dat het geval. Waar nodig zullen we deze flexibele inzet uitbreiden.

De alcohol-controles bij evenementen worden uitgebreid.

De discussie over drugs en evenementen staat nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda en dan met name het bestuurlijke dilemma dat een vergunning voor een groot dance-festival inherent een toestemming lijkt te zijn voor grootschalige drugshandel en drugsgebruik. Tegelijk voorziet een dancefestival echter in een grote maatschappelijke behoefte.
Ook de inzet van politie bij evenementen wordt steeds kritischer bekeken, zeker profit-organisaties kunnen veel meer doen om een groot evenement veilig te laten verlopen. Daarnaast hebben diverse onderzoeken aangetoond dat er grote verschillen zijn in Oost-Brabant in vergunningprocedures en voorschriften. De komende maanden zal over deze ingewikkelde materie een bestuurlijk standpunt worden ingenomen.