Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2018 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie tot en met augustus van dit jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd

 gestart/onderhanden 

 nog niet opgestart

Sociaal veilig

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Doorzetten aanpak ondermijnende criminaliteit. De controles in het kader van de prioritaire thema’s: campings (project afgerond, voortgang via reguliere nachtregistercontroles), woonadresfraude, arbeidsmigranten en vastgoed) hebben ook in 2018 plaatsgevonden.
De raad heeft in juli 2018 de APV gewijzigd waardoor een stevigere aanpak van ondermijning op onderdelen mogelijk is geworden.
De aanpak van ondermijnende criminaliteit vindt voor een belangrijk deel plaats in samenwerking met de andere gemeenten in Maas en Leijgraaf. Sinds 2018 vindt de aanjaging van die aanpak voor de betreffende acht gemeenten op structurele wijze plaats.
Eind 2018 is –net als in 2016- een awarenessbijeenkomst georganiseerd voor (agrarische) ondernemers en vastgoedeigenaren. Dit ging in samenwerking met de ZLTO.
 
2 Een nieuwe kadernota integrale veiligheid opstellen. Eind 2018 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Integrale Veiligheid vastgesteld. Hierin zijn de prioriteiten voor de komende vier jaar opgenomen. Bij het opstellen van de nota zijn gebiedsplatforms betrokken en is er een digitale enquête uitgevoerd om de input van burgers op te halen. Daarnaast heeft de gemeenteraad hierover input geleverd tijdens de Veiligheidsavond in september.
3 Samenwerken met Landerd op terrein van veiligheid – versteviging Cluster Veiligheid. Deze samenwerking heeft in 2018  vaste vormen gekregen (zie paragraaf ‘minder regels’).
Eind 2018 -begin 2019 is/wordt deze samenwerking geëvalueerd.
4 Intensivering van zorg en veiligheid. In 2018 zijn er twee structurele overleggen ingericht binnen de gemeente Uden. Eén gericht op samenwerking tussen Zorg en Veiligheid op het terrein van beleid en één op het terrein van uitvoering (casus-problematiek).
Regionaal is in 2018 de besluitvorming afgerond over de fusie van de twee Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf en ’s-Hertogenbosch afgerond. Het gefuseerde veiligheidshuis krijgt vanaf 2019 een groter accent op zorg.
 
5

Enkele regionale/lokale prioriteiten krijgen extra aandacht.

In samenwerking met de politie en andere ketenpartners is de overlast van jeugdgroepen op beheersbaar niveau gehouden.
In oktober 2018 is deelgenomen aan de Week van de Veiligheid, met onder andere acties op het terrein van verbeteren veiligheidsbewustzijn bij burgers.
In het laatste kwartaal 2018 is een aanpak/actie verbetering awareness woninginbraken voorbereid.
 

 

Minder regels

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Zichtbaarheid boa’s verder uitbouwen.

De boa’s zijn zoveel mogelijk op straat. De lijn om bij voorkeur lopend en fietsend in de wijken aanwezig te zijn om de zichtbaarheid te vergroten, is ook in 2018 doorgezet. Periodieke deelname aan de buurtnetwerken blijft gehandhaafd. In 2018 heeft een deel van het boa-team de cursus wijkgericht werken afgerond. Op 7 oktober is deelgenomen aan het event Udense Kracht en zijn door burgers suggesties gegeven hoe in de wijken de contacten tussen burgers en boa’s verder verbeterd kunnen worden.

2 Contact met politie intensiveren. De contacten in het dagelijkse werk met de politie zijn goed, ook tussen de wijkboa’s en wijkagenten. Wekelijks is er een gezamenlijke briefing politie-boa’s.
Maandelijks is er een concrete samenwerking tijdens horeca-avonden. Maar ook bij de kermis en evenementen is er afstemming over de samenwerking.
 
3 Samenwerking met buurgemeenten intensiveren.
Sinds voorjaar 2018 verzorgt de gemeente Uden de volledige taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (beleid én boa-toezicht) in de gemeente Landerd.
Op verzoek van de gemeente Landerd is de samenwerking in september uitgebreid met juridische handhaving van APV-zaken en Bibob.
Voor de gemeente Boekel verzorgt de gemeente Uden de boa-taken.

 
4 Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf. Vooralsnog is deze samenwerking op ad hoc basis. Boa’s van de gemeente Uden hebben in 2018 bijvoorbeeld adrescontroles uitgevoerd in de gemeente Cuijk. 

Veilig door politie en brandweer
 

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Politie wordt meer zichtbaar. Medio 2018 heeft de politie in deze regio een congres georganiseerd dat ‘verbinding’ als centraal thema had. Ketenpartners, waaronder de gemeente Uden, namen aan dit congres deel. Over en weer zijn suggesties gegeven hoe de vertakking van de politie in de wijken en de samenwerking met de burgers kan verbeteren.
Er zijn geen gegevens bekend over de mate waarin de politie letterlijk meer zichtbaar is geworden in de wijken.
 
2 We verbeteren de overlegstructuren. De overlegstructuren tussen de gemeente en de politie zijn goed. Er is een periodiek overleg tussen de burgemeester en de teamleiding politie Maas en Leijgraaf. Ook op ambtelijk niveau vinden overleggen plaats. Daarnaast participeert de gemeente Uden in bovenlokale en regionale overlegstructuren, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
3 We bouwen een nieuw politie-bureau. Na ruim 40 jaar is de brandweerkazerne in Uden aan vervangende nieuwbouw toe. Gekozen is voor een locatie aan de Udenseweg, vlakbij het in aanbouw zijnde politiebureau. In eerste instantie was het de bedoeling dat ook een regionaal steunpunt op deze locatie ontwikkeld zou gaan worden. Door andere keuzes vanuit de regionale brandweerorganisatie (Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord) gaat deze combinatie niet door. De Veiligheidsregio kijkt nu naar andere opties voor het regionale deel.

Niet alleen de huisvesting van de brandweer is verouderd. Ook die van de politie. Het nieuwe politiebureau voor het team Maas en Leijgraaf (8 gemeenten) wordt nu gebouwd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het nieuwe politiebureau wordt in 2019 opgeleverd. Het gebouw wordt zodanig ingericht en gefaciliteerd dat dit meer dan voorheen agenten de gelegenheid biedt om werkzaamheden buiten het kantoor te verrichten. Daardoor krijgen zij meer de gelegenheid de contacten met de burgers te intensiveren.

Veilig uitgaan

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Terugdringen geweldsincidenten. Het aantal geweldsincidenten is in de eerste helft van 2018 lager dan in de eerste helft van 2017. Er is sprake van een afname van 7 %.
2 Toezicht door boa’s.

De boa’s hebben ook in 2018  horeca-controles gehouden in de reguliere horeca, paracommerciële instellingen en bij evenementen. Er wordt gecontroleerd op de vergunning en op het gebruik van alcohol door jongeren beneden de 18 jaar.
De politie is elk weekend nadrukkelijk actief in het uitgaansgebied van Uden, de boa’s sluiten hier maandelijks bij aan. Zij hebben dan tevens de functie van ogen en oren voor de politie.
De pilot die gehouden is in het uitgaansgebied (o.a. afsluiting de straat Vorstenburg tijdens de uitgaansavonden) was succesvol en deze sluiting wordt nu structureel gemaakt tijdens de uitgaansavonden. De omgeving is bij de pilot betrokken geweest.
 

3 Cameratoezicht op maat. Cameratoezicht is ook in 2018 op maat toegepast. Bijvoorbeeld bij de kermis in Uden. Er is besluitvorming voorbereid om mogelijk het cameratoezicht uit te breiden.