Verberg het menu

Samenvatting

De Bestuursrapportage 2018 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en de Financiën. Het Programmaplan beschrijft de voortgang van de realisatie van de diverse acties/doelstellingen per programma, zoals opgenomen in Programmabegroting 2018. In het onderdeel Financiën vindt u onder andere de 2e financiële afwijkingenrapportage.

Programmaplan

De rapportage is gemaakt op basis van de zes programma’s zoals in de Programmabegroting 2018. We hebben er voor gekozen om Programmabegroting 2018 of deze rapportage niet om te bouwen naar onze nieuwe 10 programma's n.a.v. het coalitieakkoord 2018-2022 Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!'. 

Direct na de verkiezingen hebben we onze energie gestoken in het schrijven van een nieuw Programmaplan 2019 en een uitvoeringsprogramma 2018-2022. Onlangs heeft de raad Programmabegroting 2019 vastgesteld. In dat programmaplan zijn aan de hand van 10 programma's onze ambities voor 2019 uitgeschreven.

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de voortgang van de acties/activiteiten zoals opgenomen in Programmabegroting 2018. Behandeling door de raad vindt plaats in december.

Financiën

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2018. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een ander belangrijk onderdeel van deze rapportage is de herijking reserves en voorzieningen. Kritisch wordt hierbij gekeken naar nut, noodzaak en hoogte van de diverse posten. Een belangrijke toets hierbij is dat de voorzieningen onderbouwd zijn met concrete plannen. De herijking is opgenomen bij het onderdeel Financiën/Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2018

Met deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2018 wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 1.846.085 toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Zonder uitputtend te zijn onderstaand de belangrijkste afwijkingen die het ontstane verschil ten opzichte van de raming in Programmabegroting 2018 veroorzaken. Aanvullende informatie is te vinden in de rapportage zelf en door op de hyperlink van iedere afwijking te klikken.

(N= nadeel/ V= voordeel) (i) is incidenteel (s) is structureel

Programma Maximaal meeedoen   i / s

Bijstand levensonderhoud (gebundelde uitkering) (PDF, 46.5 kB)

  € 350.000 V i
Programma Goed leven en ontmoeten    

Lagere storting in MIP (groen) (PDF, 43.6 kB)

€ 191.000 V  s

Lagere storting in MIP (openbare verlichting) (PDF, 43.3 kB)

  € 232.000 V s

Lagere storting in MIP (sport en speelvelden) (PDF, 43.8 kB)

  € 117.000 V s

Herijking voorziening groen in relatie tot het MIP (PDF, 43.6 kB)

  € 1.330.000 V i

Herijking voorziening openbare verlichting in relatie tot het MIP (PDF, 43.3 kB)

  € 235.000 V i
Herijking voorzieningen sport- en speelvelden in realtie tot het MIP (PDF, 43.8 kB) € 140.000 V i
Programma Bedrijfsvoering    

Treasury (PDF, 59.6 kB)

  € 799.000 V i
Lagere inkomst Algemene uitkering (PDF, 44.3 kB) € 743.730 N i
Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting (PDF, 43.3 kB) € 140.000 V i
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid    

Principebesluit fusie gemeente Uden en Landerd (PDF, 43.6 kB)

€ 200.000 N i

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandsratio bedraagt 2.51 en ligt boven de gestelde norm (tussen 1 en 2). Hij is iets toegenomen ten opzichte van de Programmabegroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door het positieve resultaat van deze afwijkingenrapportage van € 1.846.085. De risico's zijn ongewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2019. De ratio van 2,51 geeft aan dat de gemeente Uden in staat is om haar risico's op te vangen.

Herijking reserves en voorzieningen

Als onderdeel van het weerstandsvermogen is het ook wenselijk, dat we een actueel beeld hebben van onze reserve- en voorzieningenpositie.
Daarbij komt dat mutaties die niet door een, voor 31 december van het verslagjaar, genomen raadsbesluit zijn gedekt, in strijd zijn met de Gemeentewet en BBV. Dit levert een onrechtmatigheid op bij de controle door de accountant.

De notitie herijking reserves en voorzieningen treft u hier. (DOCX, 121.1 kB)

Behandelingsprocedure

6 november 2018 Aanbieding Bestuursrapportage 2018 aan de Raad
6 december 2018 Bespreking Bestuursrapportage 2018 in het audit comité
6 december 2018 Bespreking Bestuursrapportage 2018 in commissie REF
20 december 2018 Behandeling en vaststelling Bestuursrapportage 2018 door de Raad