Verberg het menu

2e Bezuinigingsmonitor 2017

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2017 (2e monitor 2017)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage maakt onderdeel uit van al onze planning- en controlproducten, te weten: de Begrotingsnotitie, Programmabegroting, Bestuursrapportage en Programmarekening. Dit is tevens de voorlaatste monitor voor de verkiezingen. Met de laatste monitor die onderdeel uitmaakt van de Bestuursrapportage 2017, hopen we alle te realiseren taakstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd te hebben.

Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na de 1e monitor 2017 zoals gepresenteerd in Begrotingsnotitie 2018 bijna € 7,5 miljoen gerealiseerd. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 240.000. 

Realisatie bezuinigingen 2e monitor 2017

In deze 2e monitor zijn onderstaande taakstellingen als gerealiseerd gemeld.

  2017 2018 2019 2020
4 Formatie afdeling Publiekszaken   60.000 60.000 60.000
36 Harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang 30.000 30.000 30.000 30.000
8 Taakstelling herijking Cultuurvisie 50.000      
         
Totaal 2e monitor 80.000 90.000 90.000 90.000

Nog te realiseren bezuinigingen

  2017 2018 2019 2020 2021
 
Taakstelling herijking Cultuurvisie   150.000 150.000 150.000 150.000
           
TOTAAL 0 150.000 150.000 150.000 150.000