Verberg het menu

Bestedings- en dekkingsplan 2018-2021

  Bestedings- en dekkingsplan 2018-2021 (structureel) x € 1.000 (- = negatief) 2018 2019 2020 2021
1 Subtotaal Begrotingsnotitie 2018 +765 +1.230 +1.997 +1.878
2 Autonome ontwikkelingen -18 +38 -26 +8
3 Offertes -1.065 -1.184 -1.188 -1.195
  Saldo Programmabegroting 2018-2021 -318 +84 +783 +691
  Bestedings- en dekkingsplan 2018-2021 (incidenteel) x € 1.000 (- = negatief) 2018 2019 2020 2021
1 Begrotingsnotitie 2018 -122 +53 +98 +139
3 Offertes -2.345 -381 -188 -20
  Saldo Programmabegroting 2018-2021 -2.467

-328

-90

+119

Structureel

1. Subtotaal Begrotingsnotitie 2018

bedragen x € 1.000   - = negatief 2018 2019 2020 2021
Subtotaal Begrotingsnotitie 2018 +765 +1.230 +1.997 +1.878

Uitgangspunt bij de voorbereiding van het bestedings- en dekkingsplan van Programmabegroting 2018 is het basisbeeld, zoals opgenomen en toegelicht in de Begrotingsnotitie 2018. We gaan hier uit van het subtotaal en hebben -de in de Begrotingsnotitie 2018- geschetste mogelijke nieuwe bijstellingen verwerkt in het Bestedings- en Dekkingsplan.

2. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die feitelijk onontkoombaar zijn, en waar eigenlijk geen keuzevrijheid meer in is. Om die reden presenteren we deze ontwikkelingen niet separaat in offertes.

bedragen x € 1.000  - = negatief 2018 2019 2020 2021
Doorrekening functiehuis+ bijstelling prognose cao van 1,5% naar 3,25% -440 -440 -440 -440
Correctie indexering goederen en diensten, subsidies en belastingen +36 +36 +36 +36
Uitwerking Fonds Gezamenlijke Gemeente Uitvoering (VNG) -130 -130 -130 -130
Bijstelling algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2017 +924 +1.005 +981 +1.043
Indexering Gemeenschappelijke regelingen -154 -154 -154 -154
Investeringen uitvoeringsprogramma GVVP en agenda HOV -254 -279 -319 -347
TOTAAL -18 +38 -26 +8

Doorrekening functiehuis + bijstelling prognose CAO van 1,5% naar 3,25% (Nadeel € 440.000)

Op basis van de vastgestelde formatie vindt er jaarlijks een actualisatie plaats van salariskosten. Het betreft de wijziging in werkgeverspremies, bijdragen aan het pensioenfonds en de toename van salaris als gevolg van groei in periodieken. Dit staat overigens los van eventuele nieuwe CAO-afspraken. Daarvoor is in Begrotingsnotitie 2018 een bedrag opgenomen van € 290.000, zijnde ongeveer een stijging van 1,5 %.

Op 4 juli is er een principe akkoord gesloten tussen de vakbonden en de VNG over een CAO met een looptijd van 20 maanden (1 mei-2017 tot 1 januari 2019). In augustus 2017 volgt een structurele loonsverhoging van 1 procent, en in januari 2018 komt er nog eens 1,5 procent bij. Ook wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) twee keer verhoogd: in december met 0,5 procent en per 1 juli 2018 met 0,25 procent. In totaal gaat het om een structurele verhoging van 3,25 procent over 20 maanden. Deze ontwikkelingen zijn overigens al aangekondigd in de Begrotingsnotitie 2018 (onderdeel financiën / bestedings- en dekkingsplan, nr 18 mogelijke nieuwe bijstellingen, prognose P-zaken (functiehuis).

Correctie indexering goederen en diensten, subsidies en belastingen (Voordeel € 36.000)

Jaarlijks indexeren we alleen met de inflatie (bbp), zoals becijferd door het Centraal planbureau. In de Begrotingsnotitie 2018 baseerden we ons op de prognose (1,5%), zoals gepubliceerd in de Middellange termijnverkenning 2018-2021. In de meicirculaire 2017 is de prognose van het bbp 1,4%. Een daling van 0,1%. Hierop passen we nu de genoemde budgetten op aan.

Uitwerking Fonds Gezamenlijke Gemeente Uitvoering (VNG) (Nadeel € 130.000)

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht, is voor gemeenten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving. Door samen te werken aan het vernieuwen en versterken van de uitvoeringskracht, kunnen gemeenten hun uitvoeringskracht vergroten en risico’s reduceren. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet.

Om deze gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de toekomst financieel te kunnen blijven faciliteren, is er door de VNG namens gemeenten een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017. Om een eenvoudige en transparante inning van de gemeentelijke bijdragen via het Fonds te bevorderen, is besloten de gemeenten te factureren conform inwoneraantal. Uitgangspunt is het budget dat nu voor dit doel vooraf uit de uitkering aan gemeenten wordt genomen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk budgetneutraal plaatsvinden en bedraagt voor Uden een bedrag van circa € 130.000 in 2018. Deze systematiek zal in de daarop volgende jaren ook gehanteerd blijven worden.

Bijstelling algemene uitkering n.a.v.de meicirculaire 2017 (Voordeel € 924.000)

De meicirculaire 2017 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2017 en verder. Hierbij wordt het principe gehanteerd 'samen de trap op, samen de trap af'. In de meicirculaire 2017 wordt voor gemeenten een zeer positief beeld geschetst. Het overheidstekort is weggewerkt en er ontstaat zelfs een overschot in 2017 en 2018. Doordat de economie het naar verwachting goed gaat doen, heeft dit direct zijn positieve uitwerking op het Gemeentefonds. Gemeenten dienen hun begroting in ieder geval te baseren op de prognoses zoals opgenomen in de meicirculaire. De raming van de uitkering treft u hier (PDF, 236.8 kB).

Indexering gemeenschappelijke regelingen (Nadeel € 154.000)

GGD (Nadeel € 101.000)

De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze (PDF, 6.3 MB) gegeven op de Kadernota GGD 2018 (Zaakdossier D00108514/2017/13107). In deze Kadernota is een bedrag opgenomen van € 60.000 structureel voor het vaccinatieprogramma. In verband met de verwevenheid met JGZ (jeugdgezondheidszorg) is deze taak gedecentraliseerd naar gemeenten. Het budget is via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 41.000 structureel betreft indexering 2018.

Veiligheidsregio (nadeel € 53.000)

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 is het beleidskader 2018 besproken. De raad heeft ingestemd om een eventuele afwijkende indexering op te nemen in de Programmabegroting. De indexering van Programmabegroting 2018 ligt op 1,4%. Die van de Veiligheidsregio ligt op 3%. Met name gestegen pensioenverplichtingen zijn hier debet aan. Per saldo betekent dit een nadeel van € 53.000. Hier (PDF, 100.2 kB) treft u desbetreffend raadsbesluit aan.

Investeringen uitvoeringsprogramma GVVP en agenda HOV (Nadeel € 254.000)

Medio 2016 is het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-Plan (GVVP), en de agenda Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) met een groot aantal investeringen t/m het jaar 2030 op college-niveau vastgesteld. De kredieten voor deze investeringen zijn tot op heden bij de begroting alleen voor het eerstvolgende jaar via een offerte door de raad beschikbaar gesteld. De dekking van de nieuwe investeringen in de (drie) jaren daarna, is nog niet geheel in het meerjarenperspectief van de begroting meegenomen.

Inmiddels zijn de financiële consequenties tot en met het jaar 2030 in beeld gebracht van alle GVVP- en HOV-investeringen met bijbehorende dekkingsbronnen, bestaande uit subsidies, fonds bovenwijkse infrastructuur, parkeerfonds, combinatie met rehabilitaties wegen en algemene middelen. Hieruit blijkt enerzijds dat een verlaging van de jaarlijkse onttrekking uit het parkeerfonds ten gunste van de algemene middelen met € 250.000 noodzakelijk is om voldoende middelen in het parkeerfonds beschikbaar te blijven houden. Anderzijds dienen aanvullend kapitaallasten geraamd te worden oplopend tot € 0,1 miljoen in 2021 voor dat deel van de investeringen met dekking uit de algemene middelen. In het meerjarenperspectief 2018 -2021 is hiermee dan volledig voorzien in de dekking van alle GVVP- en HOV-investeringen zoals door het college vastgesteld.
Overigens zullen de investeringen telkens bij de begrotingsbehandeling onderdeel uit blijven maken van de bestuurlijke integrale afweging van de middelen, ondanks dat dan reeds voorzien is in de financiële dekking.

3. Offertes 

Offertes met structurele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma Duurzaam wonen en ondernemen
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
1. Starterslening (herinvoeren) (PDF, 91.9 kB) -5.000 -92 -142 -142 -142
Totaal duurzaam wonen en ondernemen -5.000 -92 -142 -142 -142
 
Maximaal meedoen
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
2. Armoedebeleid (PDF, 374.0 kB)   -432 -432 -432 -432
Totaal Maximaal meedoen   -432 -432 -432 -432
 
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
3. GVVP projecten, fiets (PDF, 92.7 kB) -406 -9 -1 -1 -1
4. GVVP projecten, openbaar vervoer (PDF, 90.2 kB) -100 -3 0 0 0
5. GVVP projecten, overige vervoerswijzen (PDF, 89.6 kB) -45 -3 -3 -3 -3
6. GVVP projecten, voetgangers (PDF, 91.1 kB) -82 -5 -2 -2 -2
7. HOV tracé fietspad Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat (PDF, 104.6 kB) -580 -20 0 0 0
8. HOV tracé Reconstructie rotonde Rondweg/Bitswijk (doseerlichten) (PDF, 105.1 kB) -60 -4 0 0 0
9. Turborotonde A50 afrit Uden Noord (oostzijde) (PDF, 89.4 kB) -575 -24 -16 -15 -15
10. Ondersteuning bij onderhoud monumentale bomen (PDF, 87.0 kB)   -25 -25 -25 -25
11. Herinrichting speelterrein en omgeving 'De Pit'* (PDF, 128.4 kB) -20 -1 0 0 0
12. Aanpassing omgeving park flatwijk* (PDF, 88.2 kB) -30 -2 0 0 0
13. Aanleg rolstoelroute in bossen Odiliapeel (externe offerte 26)* (PDF, 89.0 kB) -35 -3 -3 -2 -2
14. Aankoop werktuigdrager met gecombineerde opbouw t.b.v. machinale werkzaamheden centrum en parkeergarages (PDF, 90.5 kB) -145 -24 -18 -18 -18
15. Aanschaf elektrische afvalzuiger t.b.v. centrum (PDF, 90.8 kB) -21 -4 0 0 0
16. Verlichting kunstwerk busstation vervangen voor LED verlichting (PDF, 133.4 kB) -20 -1 -1 -1 -1
17. Verlichting Petruskerk vervangen voor LED verlichting (PDF, 133.6 kB) -50 +1 +1 +1 +1
18. Renovatie kleedlokaal RKSV Volkel (PDF, 89.7 kB) -240 -17 -17 -17 -17
19. Voorzieningen in gebied Oost (PDF, 145.9 kB) -6.758 -62 -213 -224 -232
20. Aanpassing/functionele verbouwing De Balans-pilot wijkcoöperatie Flatwijk* (PDF, 102.3 kB) -155 -17 0 0 0
21. Nieuw kassasysteem ontmoetingspleinen en sportkantines (inclusief pinautomaat) (PDF, 90.6 kB) -25 -9 -9 -9 -9
22. Herinrichting park Moleneind inclusief verhuizing en kleedaccommodatie Red Sox (PDF, 306.8 kB) -1.146 -109 -104 -102 -101
Totaal Goed leven en ontmoeten -10.493 -341 -411 -418 -425
 
Veilig gevoel
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
23. Extra capaciteit juridische zaken cluster veiligheid (PDF, 90.4 kB)   -45 -45 -45 -45
Totaal Veilig gevoel   -45 -45 -45 -45
           
Dienstbare en betrouwbare overheid
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid   0 0 0 0
Bedrijfsvoering          
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
24. Aanpassen/verzwaren meterkast gemeentewerf ivm komst elektrische voertuigen en uitbreiding zonnepanelen (PDF, 90.6 kB) -55 -6 -6 -6 -6
25. Aanbrengen airco in kamer 1.46 (PDF, 87.7 kB) -20 -2 -2 -2 -2  
26. Brandveiligheid diverse gebouwen (PDF, 87.0 kB) -85 -11 -11 -11 -11
27. Vervanging/uitbreiding software bedrijfsvoering (P&C,OCB,kostendekkendheid) (PDF, 110.0 kB) -25 -20 -20 -17 -17
28. Vertalen van het huisvestingsconcept 'Het nieuwe werken' (PDF, 90.4 kB) -170 -21 -20 -20 -20
29. Gefaseerd vervangen bureaustoelen gemeentehuis 2018-2022 (PDF, 86.9 kB) -150 -18 -18 -18 -18
30. Groei gebruik ICT (PDF, 110.3 kB)   -77 -77 -77 -77
Totaal Bedrijfsvoering -505 -155 -154 -151 -151
           
Totaal generaal -15.998 -1.065 -1.184 -1.188 -1.195

 

Offertes met incidentele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma duurzaam wonen en ondernemen
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
31. Opstellen ruimtelijke-visuele visie Mondriaanplein (PDF, 89.2 kB)   -50      
32. Bemensing Maashorst (PDF, 94.4 kB)   -145 -36    
33. Opstellen cultuurhistorisch beleid (PDF, 92.1 kB)   -22      
34. Duurzaamheidsagenda 2015-2020 (PDF, 87.9 kB)   -95 -47 -47  
35. Implementatie Omgevingswet (PDF, 103.0 kB)   -288      
36. Actualiseren/opstellen volkshuisvestingsbeleid/woonvisie (PDF, 89.0 kB)   -68      
37. Citymarketing (PDF, 174.7 kB)   -64      
38. We are food (PDF, 90.2 kB)   -18      
  Onderuitputting kapitaallasten   +25 +25    
Totaal duurzaam wonen en ondernemen   -725 -58 -47  
           
Programma Maximaal meedoen
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
2. Armoedebeleid (PDF, 374.0 kB)   -185 -141    
Totaal Maximaal meedoen   -185 -141    
           
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
39. Baggeren vijvers Nonnenveld, Wilack(1e fase) en Mellevijver(2e fase) (PDF, 87.3 kB)   0   0  
40. HOV tracé Onderzoek optimalisatie rotondes busstation (PDF, 103.7 kB)   0      
41. Aanpassing speeltuin De Wiebert (externe offerte 28)* (PDF, 107.3 kB)   -30      
42. Udense kracht (externe offerte 18)* (PDF, 92.5 kB)   -15      
19. Voorzieningen in gebied Oost (PDF, 145.9 kB)   -1.017 -61 -40 -20
22. Herinrichting Park Moleneind incl. verhuizing en kleedaccommodatie Red Sox (PDF, 306.8 kB)   -381      
43. Enjoy(externe offerte nr 29) (PDF, 89.2 kB)   -5      
  Onderuitputting kapitaallasten diverse investeringen   +136      
Totaal Goed leven en ontmoeten   -1.312 -61 -40 -20
Veilig gevoel
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
             
Totaal Veilig gevoel          
Dienstbare en betrouwbare overheid
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
44. Verkiezingen en nieuwe raadsperiode (PDF, 131.2 kB)   -35

-20

   
45. Digitalisering akten (PDF, 86.7 kB)   -30      
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid   -65 -20    
Bedrijfsvoering          
Nr. Betreft Invest. 2018 2019 2020 2021
             
46. Opschonen en afsluiten archiefblok 1981-2000 (PDF, 88.3 kB)   -25 -25 -25  
47. Privacy-proof: functionaris gegevensbeheer (FG) (PDF, 111.0 kB)   -76 -76 -76  
30. Groei ICT gebruik (PDF, 110.3 kB)   -16      
  Onderuitputting kapitaallasten diverse investeringen   +59      
Totaal Bedrijfsvoering   -58 -101 -101  
           
Totaal generaal   -2.345 -381 -188 -20

De offertes dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in ons coalitieprogramma. De financiële ruimte was van 2008 tot vorig jaar zéér beperkt, en alleen het hoogstnoodzakelijke is geprioriteerd geweest. Zowel in de Begrotingsnotitie 2018 als nu in de Programmabegroting 2018, is er aanzienlijk meer financiële ruimte door een gunstige ontwikkeling van onze algemene uitkering. Dit als direct gevolg van de economische groei die de komende jaren zichtbaar wordt.

Niet gehonoreerde offertes

Onderstaand een toelichting op de offertes waar we geen noodzaak voor zien en  hebben geprioriteerd.

Omvormen zandbakken naar spelen op kunstgras in 3 fasen De gekozen oplossing voor het probleem van katten en honden die hun uitwerpselen in zandbakken achter laten, is niet onomstreden. Er zijn bewoners die graag de zandbakken zien verdwijnen, maar er is een even grote groep die graag de zandbakken wil behouden. Daarnaast is het de vraag of kunstgras wel echt de oplossing is, daarnaast is het ook een erg dure oplossing.
Uitbreiding openbare verlichting Slabroeksweg Dit gaat om een wens van bewoners die niet in ons beleid past, volgens onze richtlijnen verlichten we wegen in buitengebieden niet op deze intensieve manier (daarom is de totale offerte ook gesplitst en zijn verzoeken die wel in het beleid cq richtlijn passen, meegenomen in het basisbeeld).
   
   

Voortgang Onderhande dossiers

In Begrotingsnotitie 2018 is een overzicht gepresenteerd van zogenoemde onderhande dossiers. Dossiers waar we van dachten die te moeten betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2018, maar ten tijde van het opstellen van de Begrotingsnotitie 2018 nog onvoldoende in beeld om er concreet een uitspraak over te doen. Onderstaand een overzicht van die onderhande dossiers en de stand van zaken tot nu toe.

Onderwerp Begrotingsnotitie 2018 Programmabegroting 2018
Armoedebeleid Momenteel vindt evaluatie plaats in een participatietraject. Pas daarna kan besluitvorming plaatsvinden. Inmiddels bestuurlijk afgerond. Nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld en de financiële consequenties zijn middels een offerte opgenomen in deze begroting
GVVP Projecten fiets (snelfietsroute Nistelrode-Uden) Voorwaarde van de Provincie is dat de gemeente Bernheze ook participeert. Hierover is nog geen duidelijkheid. Bernheze participeert. Wij hebben het bedrag van het Udens gedeelte opgenomen in de offerte GVVP fiets.
HOV tracé reconstructie rotonde Rondweg/Bitswijk Momenteel wordt onderzocht welke constructie noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige rotonde met toevoeging van doseerlichten minimaal nog 5 jaar gehandhaafd kan blijven. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen is dit mogelijk nog een langere periode. Een offerte is toegevoegd aan het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021.
Verkeersvraagstuk Foodcourt Momenteel wordt onderzocht welke constructie noodzakelijk is. Voor de rotonde is de meest onderhoudsarme uitvoering gekozen vanwege duurzaamheid, en beperkt onderhoud dat doorstroming belemmert. Een offerte is toegevoegd aan het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021.
Voorzieningen in gebied Oost (nieuwbouw onderwijs Camelot en Palster, nieuwbouw sportzaal, kinderopvang, peuterspeelzaal en ontmoetingsplein) Voorbereidingen vinden plaats in een participatietraject. Een offerte is toegevoegd aan het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021.
Herinrichting Park Moleneind inclusief verhuizing en kleedaccommodaties Red Sox Voorbereidingen vinden plaats in een participatietraject. Participatietraject inmiddels afgerond. Een offerte is toegevoegd aan het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021.
Subsidie- en tarievenbeleid Atletiekvereniging De Keien Onderzocht wordt of deze vereniging wordt opgenomen in de basisstructuur sportaccommodaties. Voorafgaand aan dat onderzoek zal eerst de sportvisie geactualiseerd moeten worden. Deze actualisatie is gepland in het 4e kwartaal 2017.
Subsidie- en tarievenbeleid zwemvereniging Zeester-Meerval  Onderzocht wordt of deze vereniging wordt opgenomen in de basisstructuur sportaccommodaties. Voorafgaand aan dat onderzoek zal eerst de sportvisie geactualiseerd moeten worden. Deze actualisatie is gepland in het 4e kwartaal 2017.
ICT samenwerking Bernheze, Landerd, Uden en Oss (BLOU) Eind 2017 verwachten we de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. We verwachten niet voor het vaststellen van deze begroting duidelijkheid over de financiën rond deze samenwerking. Het is dan ook nog te vroeg om een offerte op te nemen.
We are food Beken wordt of de gemeente Uden gaat deelnemen aan het programma 'We are food' in het kader van de Europese regio voor gastronomie. Inmiddels is er meer duidelijkheid rond dit project en is een offerte opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021
Bemensing Maashorst Nader onderzoek moet uitwijzen of voortzetting van het project noodzakelijk is. Inmiddels is duidelijk dat verlening van ee jaar met aangevuld 3 maanden administratieve afhandeling van de organisatie middels een offerte in deze programmabegroting wordt voorgesteld.
Citymarketing Nader onderzoek moet uitwijzen of (en in welke vorm) voortzetting noodzakelijk is. Komend jaar keuze maken voor eventueel vervolg. Nu is een offerte opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021.