Verberg het menu

Financieel economische uitgangspunten

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is onder andere gebaseerd op informatie van het CPB. De zogenoemde meicirculaire is hierbij van groot belang. Op basis van die prognoses wordt namelijk de programmabegroting opgesteld. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. De BSOB bijvoorbeeld verstrekt ons informatie over de waardeontwikkelingen van woningen. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Klik hier (PDF, 70.7 kB)voor de financieel economische uitgangspunten van 2018 e.v..