Verberg het menu

Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie

Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning en control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden is en wil graag ‘in control’ zijn. Hiervoor zijn tal van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Om de financiële rechtmatigheid te waarborgen, wordt onder andere met het model interne controle en rechtmatigheid gewerkt. Samen met het normenkader en het intern controleplan 2017 vormt dit het kader voor de interne controle. Een ander onderdeel dat bijdraagt aan het ‘in control’ zijn, is risicomanagement. De gemeente Uden wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele risico’s bewust nemen. Hierbij is de relatie tussen risico’s en de mate waarin de gemeente in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers, die bij de risico’s horen, op te vangen van belang.

Kijken we naar onze planning en controlcyclus, dan is die helder, openbaar en afgestemd op de wensen van de gemeenteraad en het college. Een structureel sluitende programmabegroting en een gedegen financieel beleid zijn belangrijke pijlers. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue).
  2. De financiële consequenties van het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’ zijn in de Programmabegroting verwekt.
  3. Samen met de raad invulling geven aan een nieuwe opzet van de Programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn.
  4. Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren, waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit.
  5. Voortvarende realisatie van nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen.
  6. Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren. 
  7. De interne processen op orde houden.
  8. Daar waar de organisatieontwikkeling aanleiding geeft de beschrijving van de werkprocessen aan te passen (AO/IB).
  9. Het risicomanagement meer te koppelen aan de interne controle.

Prestatie indicatoren

De prestatie indicatoren van dit programma zijn opgenomen onder “ontwikkelingen”.