Verberg het menu

Treasury

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient, en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. Daarnaast zijn de kaders voor de gemeente Uden vastgelegd in het treasurystatuut.  

Wat gaan we daarvoor doen?

1) Uitvoering geven aan de financiële strategie en beleid  door middel van een rentevisie, kengetallen en de methode van rentetoerekening aan de taakvelden. Deze onderdelen worden uitvoerig beschreven in de financieringsparagraaf.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 

De BSOB voert voor onze gemeente taken uit op het gebied van het waarderen van onroerende zaken en het heffen en innen van belastingen. Door samenwerking efficiënter werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. In 2017 krijgt de BSOB er een aantal extra wettelijke taken bij. Voorbeelden zijn de verplichte aansluiting van de WOZ op de basisadministraties, het nieuwe woning waarderingsstelsel, openbaarheid van de WOZ-waarde per 1 oktober 2016 en de uitbreiding van de aansluiting op Mijnoverheid.
Verder is de BSOB bezig met een organisatieontwikkeling, waarbij de bedrijfsvoering beter op orde komt. De kosten hiervan moeten gedragen worden door de BSOB zelf.
Een belangrijke ontwikkeling voor de BSOB is de uittreding van de gemeente Veghel. In de kadernota 2018 van de BSOB worden de financiële gevolgen daarvan in beeld gebracht, inclusief de effecten voor de langere termijn.

Prestatie indicatoren

De prestatie indicatoren van dit programma zijn opgenomen onder “ontwikkelingen”.