Verberg het menu

Zorg voor juridische kwaliteit (JKZ)

Iedereen die handelt namens de gemeente dient te voldoen aan de juridische aspecten van het werk. Systematisch ingeregelde beheersmaatregelen dragen bij tot het leveren van de vereiste juridische kwaliteit. Door het gebruik hiervan en juridisch control ontstaat het risicobeeld.

Wat willen we bereiken?

Handelt de gemeente niet volgens de geldende regels en zonder dat de klant hierop zijn invloed heeft gehad, dan kan de klant zijn recht op rechtsbescherming inroepen: bezwaar, klacht of rechtszaak. Verder heeft de klant altijd invloed op zijn persoonsgegevens en op de openbaarmaking van bestuurlijke documenten.
Daarom is de zorg voor juridische kwaliteit gericht op de kwaliteitsbeheersing van de besluiten, bezwaren, klachten, rechtszaken, privacybescherming en openbaarheid.

Niet-financiële rechtmatigheid

De gemeente werkt voor haar inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven. En voert daarbij de wettelijke regels uit overeenkomstig onze democratische rechtsstaat. Daarbij heeft de klant recht op invloedsuitoefening of rechtsbescherming. En roept een klant zijn rechtsbescherming in, dan brengt dat mogelijk extra werk, het niet-halen van het beoogde resultaat en een financieel risico met zich mee. Deze risico’s beheersen we met onze zorg voor juridische kwaliteit zoals het Besluit accountantscontrole decentrale overheden bij niet-financiële rechtmatigheid verlangt. In de paragraaf Weerstandvermogen is het restrisico opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afgelopen jaar is het systeem opgezet om ‘Aantoonbaar privacyproof’ te zijn. In 2018 krijgt de klant met het “Privacy Register” direct zicht op het gebruik van zijn persoonsgegevens. Zo weet iedere klant welke gegevens de gemeente gebruikt bij het leveren van haar diensten, aan welke instanties ze deze doorgeeft en hoe deze worden beschermd en beveiligd. 

Prestatie indicatoren

Er zijn geen prestatie indicatoren opgenomen voor deze doelstelling.