Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Excellente dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen, staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld, en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening. We zien een verschuiving van het sturen op het “digitaal tenzij” naar omni-channeling, waarbij onze burgers  zelf het kanaal kiezen. Hoewel de stijgende lijn wat betreft telefonische bereikbaarheid is ingezet, blijft verbetering van de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. We betrekken de burgers bij het verbeteren van de dienstverlening. Hoe wordt de dienstverlening ervaren? Op basis van de resultaten van dit onderzoek gaan we processen verbeteren. Dit is een constante kwaliteitsverbetering.

Via het organisatie-ontwikkelingsprogramma besteden we voortdurend aandacht aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. Dienstverlening beperkt zich niet tot de functies met publiekscontacten, maar is onderdeel van de gehele organisatie. Medewerkers worden via het trainings- en opleidingsprogramma in staat gesteld zich te ontwikkelen. Het komende jaar gaan we verder met onze verbeterslag in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid (hostmanship) te laten ervaren in de beste vorm. Medewerkers van gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Hiervoor worden maatregelen getroffen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Ieder cluster/team heeft een eigen aanpak van het thema Gastvrijheid uitgewerkt. Vanuit het projectteam wordt regelmatig om een evaluatie/feedback gevraagd.

Bij het toezicht in de openbare ruimte wordt gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van inwoners en bedrijven. Hierbij zullen we duidelijk zijn met betrekking tot de regels en vriendelijk en gastvrij in de benadering.

De komende jaren blijven inwoners, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving, en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. Inmiddels heeft Udenaar de toekomst van de gemeenteraad een eigen budget gekregen om haar organisatie meer vorm te gaan geven. Ook is het Udenfonds (onder verantwoordelijkheid van Udenaar de toekomst) gestart.

In maart 2018 staan de gemeenteraadverkiezingen op het programma. De gemeente maakt ter voorbereiding en uitvoering van die verkiezingen extra kosten. Ook worden verkiezingsdebatten georganiseerd.
Om de nieuwe raadsleden goed voor te bereiden en snel in hun nieuwe functie te laten groeien, worden diverse trainingen en workshops georganiseerd. Ook wordt voorgesteld om aan de diverse raadswerkgroepen een eigen werkbudget toe te kennen en worden enkele raadsconferenties en teambuildingsactiviteiten georganiseerd (dit alles is in offerte 44  opgenomen).

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijs-instellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Klik hier (PDF, 11.7 MB) voor meer informatie.

Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De As50 en de ontwikkeling rondom de Maashorstgemeenten blijven twee belangrijke aspecten in die regionale samenwerking. In juni heeft de gemeenteraad van Landerd  een voorstel van Progressief Landerd om een 'ambtelijk-technisch onderzoek' te doen naar de fusiemogelijkheden met buurgemeente Uden ondersteund. De gemeente Uden wacht dit onderzoek af. 

Met de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss is afgesproken om op gebied van ICT te gaan samenwerken (BLOU). Dit om een toekomstbestendige, gezamenlijke ICT-organisatie te realiseren, met één technische infrastructuur en één applicatielandschap. Daarbij gaat het om bundeling van alle activiteiten en middelen op het brede terrein van automatisering en informatievoorziening. In 2017 wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden. In 2018 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden in het kader van deze ICT samenwerking.

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Er zijn geen majeure projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 57.5 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dit:

(de bedragen zijn in € 1.000)

Reden aanvraag Structureel/Incidenteel investering 2018 2019 2020 2021
Verkiezingen en nieuwe raadsperiode Incidenteel   35 20    
Digitalisering akten Incidenteel   30      

Wetten en regels

Een beschrijving van kaders, wetten en regels van dit programma.