Verberg het menu

Samenwerking in de regio

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Samenwerking binnen Noordoost Brabant en AgriFood Capital (Noordoost-Brabant) draagt direct en indirect bij aan de regionale economie. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

In 2017 zijn we op de helft van de termijn tot en met 2020, het jaar waarin de huidige gestelde ambitie gerealiseerd moet zijn. In het najaar van 2017 wordt een mid-term review uitgebracht, waarin wordt teruggeblikt en vooruit gekeken naar de manier van samenwerking en bereikte resultaten.

Voor 2018 is wederom een jaarprogramma (PDF, 1.5 MB) opgesteld wat aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeente is voorgelegd. Er is  gelegenheid gegeven hierover zienswijzen uit te brengen.

De gemeente Uden wil hierin nadrukkelijk participeren. Ook een goede samenwerking met onze buurgemeenten is voor Uden belangrijk. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De As50 blijft een belangrijke samenwerking vanwege de inbreng vanuit deze regio naar de grotere regio Noordoost-Brabant.

De samenwerking binnen de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital worden steeds belangrijker. De komende jaren  worden ondernemers en onderwijs gefaciliteerd door overheden in de ambitie om in 2020 de Topregio in Agri en Food te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital.
  2. Samen met ondernemersvereniging(en) en ondernemers onderzoeken hoe de bekendheid van AgriFood Capital vergroot kan worden, met als doel dat Udense bedrijven meer gebruik gaan maken van faciliteiten van AgriFood Capital.
  3. Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal bedrijven, organisaties en instellingen wat deelneemt aan projecten binnen Agrifood Capital
Prognose 2018 Niet bekend
Informatiebron Jaarverslag Stichting Agrifood Capital
Aanvullende informatie

De invloedsfeer op de stichting (vanuit de gemeente) is beperkt

Dit is een gewijzigde indicator met ingang van 2017