Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op huidige en toekomstige behoeften, en actualiseren we in 2018 het volkshuisvestingsbeleid 2012. Hiervoor is een incidentele offerte opgenomen in deze Programmabegroting. In 2017 was de prognose om ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen. In 2018 verwachten we dat dit aantal hoger zal liggen, ca. 200 woningen.

In 2017 komen we samen met Area en de Bewonersraad Area tot nieuwe prestatie-afspraken 2018-2021. Daarbij zetten we de monitoring van de bestaande prestatie-afspraken voort.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aandacht uit blijft gaan naar starters. In 2018 voeren we de Starterslening opnieuw in. Hiervoor is een structurele offerte opgenomen in deze Programmabegroting.

In 2017 zijn we gestart met het implementeren van de Omgevingswet. Hierbij werken we aan diverse instrumenten, zoals:
1. Omgevingsvisie en programma’s
2. Omgevingsplan en projectbesluit
3. De Omgevingsvergunning

In 2017 en 2018 ligt het accent op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving, de werkprocessen en formuleren we onze ambitie. De oorspronkelijke implementatiedatum van 1 juni 2019 is inmiddels van de baan. Een nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend. De plannen worden hierop aangepast. Hiervoor is een incidentele offerte opgenomen in deze Programmabegroting. Eind 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Als onderdeel van de implementatie van deze wet is in het voorjaar 2017 de Erfgoedverordening vastgesteld. In 2018 stellen we cultuurhistorisch beleid op dat we vervolgens implementeren in bestemmingsplannen, omgevingsvisie en een omgevingsplan.

In 2018 wordt het gebiedsperspectief Leeuweriksweg vastgesteld. Al in 2017 wordt gestart met het uitnodigen van de markt om met plannen te komen voor dit gebied, passend binnen de gestelde kaders.  

Daarnaast werken we aan diverse bestemmingsplannen, waarmee ontwikkelingen en initiatieven mogelijk worden gemaakt. Voor delen van Uden-Noord wordt in samenspraak met bewoners gewerkt aan een geactualiseerd bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden brengen we in het vierde kwartaal van 2017 in procedure en wordt in 2018 ter vaststelling naar de raad gezonden.

Versterking economisch klimaat

In Uden-Noord wordt aan de westzijde van Hotel Van der Valk het Foodcourt (afslag 15, A50) ontwikkeld met McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en ligt nu voor bij de Raad van State. Naar verwachting start de bouw in 2018. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de deelprojecten van Meer Maashorst. Eén van de projecten waarbij de gemeente de regierol heeft is het vitaliteitshuis (digitale marktplaats voor inwoners op gebied van gezondheid). In de tweede helft van 2017 wordt dit operationeel.

De realisatie van de herinrichting van Birgittinessenstraat/Sint Janstraat vindt plaats in de eerste helft van 2018. In het centrum vindt aanpassing van de Markt met uitbreiding van terrassen plaats in de tweede helft van 2017. Voor de herinrichting van de Marktstraat start het ontwerpproces in de tweede helft van 2017. De uitvoering is gepland in 2018. Voor het Mondriaanplein is in deze begroting een offerte opgenomen om een ruimtelijk-visuele visie op te kunnen stellen in 2018. Het pilot-project Smart City Uden Centrum loopt door in  de eerste helft van 2018. De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Wat betreft bundeling van promotiegelden,wordt de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016 uitgevoerd door een voorstel  aan de raad voor te leggen om de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen. Ten behoeve van voortzetting citymarketing in 2018 is een offerte opgenomen in deze begroting.

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in de eerste helft van 2017 ruim 2,4 ha aan kavels verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens is voor circa 7,5 ha aan opties verstrekt. Ondanks de zeer gunstige cijfers voor 2017, blijft de planning voor 2018 staan op de verkoop van 1,6 ha aan kavels. Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. Op het gebied van veiligheid werkt SBBU aan een initiatief om camera’s te plaatsen op de openbare weg en de private kavels. Dit plan zal eind 2017 tot uitvoering moeten leiden.

In de regio Noordoost-Brabant werken we aan de uitvoering van het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen. Onderdeel hiervan is het 1-loket voor bedrijfskavels. De werkwijze hiervan wordt in 2018 verder uitgewerkt. Verder wordt de kwaliteit van het lokale aanbod (waaronder Hoogveld-Zuid) in de regio in 2018 nader bekeken. In 2018 vindt de evaluatie plaats van de regionale detailhandelsvisie. In het kader van de economische spin-of van de komst van de F35 organiseren we gezamenlijk met het ministerie van EZ een ronde tafel bijeenkomst voor innovatieve bedrijven uit Uden en de As-50.

Brabant is in 2018 gekozen als gastronomische regio. Samen met de lokale ondernemers gaan wij het Udense programma van 'we are food' vormgeven. Hiervoor is een offerte opgenomen in deze Programmabegroting

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt zullen worden. Voor de nog ontbrekende financiering voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is een offerte opgenomen. De duurzaamheidsagenda geeft invulling aan de volgende doelen:
• een energieneutraal Uden in 2035
• niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
• Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland

In 2017 is op basis van de twee afvalproeven bij de laagbouw de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval vastgesteld middels een raadsbesluit. De invoering vindt plaats in 2018. De proeven bij de hoogbouw lopen nog door en worden geëvalueerd in 2017. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding van het grof afval om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.  Ook wordt onderzocht hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden, zodat minder recyclebaar afval terecht komt bij het zwerfafval.

Er is gestart met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Deze activiteiten lopen de komende jaren door.  We hebben ons aangesloten bij de samenwerking van een groot aantal gemeenten in Noordoost Brabant die via de aanpak ‘Brabant woont slim’ (BWS looptijd 2017 tot en met 2020) woningeigenaren willen motiveren en faciliteren in het treffen van energie besparende maatregelen. Het digitale energiebesparingsloket is inmiddels online.

Het streven is om samen met lokale partners een lokaal plan van aanpak op te stellen dat aansluit bij de regionale aanpak van BWS en zorgt voor de lokale verankering. Voor nieuwbouw onderzoeken we hoe we de ambitie uit de duurzaamheidsagenda 2015-2020 in nieuwe woningen en gebouwen kunnen realiseren. Het aardgasloos bouwen is hier een onderdeel van. In 2018 zal onderzocht worden hoe dit ingevoerd kan worden, ook voor de bestaande bebouwing.
We blijven duurzame (burger)initiatieven ondersteunen en faciliteren.

De (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van het Zonnepark Hoogveld-Zuid zijn in volle gang  en de planning is dat het park voor 2018 operationeel is.

Vanuit de provinciale aanpak voor het uitbreiden van de infrastructuur voor het elektrisch laden, worden 2500 laadpalen geplaatst op strategische locaties in Brabant en Limburg. Eigenaren van elektrische voertuigen kunnen een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal in hun omgeving, zolang de voorraad strekt. Vanuit Uden zijn er inmiddels ca 30 aanvragen gedaan. Daarnaast is de  lokale elektrische deelauto coöperatie ‘Uden duurzaam op weg’ is in oprichting

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Aandacht voor MVO in de gemeentelijke organisatie zal ook in 2018 een aandachtspunt zijn. Inmiddels zijn op het dak van het gemeentehuis zonnepanelen geplaatst, en wordt plaatsing op de Wervel en Nieuwe Markt 3 in 2018 voorbereid.


Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden onderzoekt de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) samen met ons welke aanpak het meest succesvol kan zijn.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat stopt of omschakelt tot een recreatieve functie, of zich verbreedt met een recreatieve functie, blijft de laatste jaren stijgen.
De komende jaren ligt de nadruk op de versnelling van de transitie veehouderij, zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2017.

De wens uit de Verordening Ruimte 2017 is om te komen tot een sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij door:
1. Ruimte voor mestbewerking
2. Staldering
3. Ruimte voor excellerende veehouders
4. Regels om ammoniakemissie uit stallen terug te dringen
5. Ruimte voor economische ontwikkeling
6. Stimulering via de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
7. Ondersteuning door flankerend beleid

De gemeente  is bezig met de afronding van de beroepsfase van de partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2017, maar gaat tegelijkertijd van start om de onderdelen van de Verordening Ruimte 2017 te verwerken in een partiële herziening van het bestemmingsplan of  het omgevingsplan van de gemeente Uden. In de eerste helft van 2018 zal daarom ook gestart worden om deze aanpassing van de Verordening Ruimte door te vertalen naar gemeentelijk niveau.

In de loop van 2017/2018 wordt gestart met een nieuwe (tweede) veegronde, waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst. Anderzijds is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject (Dynamisch Landschap Uden) "Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap. Inmiddels zijn hiervoor enkele onderdelen uitgevoerd, zijn diverse projecten in uitvoering en vindt voor het overige de voorbereiding plaats. Voor het project Meer Maashorst is door de provincie uitstel verleend, het moet nu eind 2018 zijn afgerond.

De gemeente Uden neemt ook deel in het project Agro As de Peel, waarin de verbinding wordt gezocht tussen landbouw en natuur. Het project Agro As de Peel is ook opgenomen als één van de 10 projecten voor de regionale versnellingsaanpak en de versnellingsafspraak heeft een afgesproken doorlooptijd 2017 tot en met 2019. Binnen deze periode moeten de doelstellingen vanuit de versnellingsafspraak gehaald worden. De provincie Noord Brabant heeft besloten dat er een versnelde transitie moet komen binnen de veehouderij om te komen tot een sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Voor veehouders betekent dit dat er bij nieuwbouw van stallen elders stalruimte moet verdwijnen en dat zij eerder en meer moeten investeren in stalsystemen en mestverwerking. De provincie gaat daarnaast meer ruimte geven aan veehouders die excelleren in de transitie van de veehouderij.

Vanaf 1 januari 2024 dienen alle daken in Nederland asbestvrij te zijn. In samenwerking met de regio worden de komende 3 jaren alle veehouderijbedrijven bezocht en worden knelpunten op het gebied van naleving van regelgeving in kaart gebracht, dan worden meteen de acute en potentieel gevaarlijke situaties rond asbest meegenomen. In regionaal verband (ODBN) zal een plan van aanpak (routekaart) opgesteld worden dat inzicht geeft in de noodzakelijke acties en een inschatting van de bijbehorende kosten (dit vervangt het huidige stuk over asbestdaken).

De digitale ontsluiting van het buitengebied stagneert doordat het lastig is om tot een rendabel plan te komen. Onderzoek naar mogelijkheden om de gestelde doelen toch te halen is nog in volle gang.

Proeflocatie Agro As de Peel draagt bij aan de ambitie van AgriFood Capital om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot het voorbeeldgebied van duurzame primaire productie. De focus ligt de komende jaren, naast de huidige teelt van sorghum en industriële hennep, op innovaties op het gebied van voedsel en biobased productie, agrarische vernieuwing, bodemverbetering en landschaps- en natuurontwikkeling.

Gemeenschappelijke regelingen

Om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren, zijn er ook verbonden partijen waarmee de gemeente Uden samenwerkt. De gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de taken die we door de verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van het programma. Voorheen werd deze informatie alleen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  Als gevolg van gewijzigde wetgeving, dient met ingang van deze Programmabegroting hierover ook informatie opgenomen te worden in het programmaplan bij de betreffende doelstelling.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van kosten (PDF, 58.0 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel investering 2018 2019 2020 2021
Starterslening (herinvoeren) Structureel 5.000 92 142 142 142
Opstellen ruimtelijke visuele visie Mondriaanplein Incidenteel   50      
Bemensing Maashorst Incidenteel   145 36    
Opstellen cultuurhistorisch beleid Incidenteel   22      
Duurzaamheidsagenda 2015-2020 Incidenteel   95 47 47  
Implementatie Omgevingswet Incidenteel   288      
Actualiseren/opstellen volkshuisvestingsbeleid/woonvisie Incidenteel   68      
Citymarketing Incidenteel   64      
We are food Incidenteel   18      

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.