Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De inspanningen zijn de komende jaren nog meer gericht op concreet handelen, waarbij de principes van de circulaire economie leidend zijn. We faciliteren duurzame initiatieven en we gaan werk maken van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We maken deze duurzame ambities in samenspraak met stakeholders (waaronder burgers) waar. Gezamenlijk werken we aan de doelen uit de duurzaamheidsagenda 2015-2020.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Uitvoeren van de in 2015 door de Raad vastgestelde Duurzaamheidsagenda.
 2. Faciliteren van nieuwe en bestaande duurzame initiatieven.
 3. Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.
 4. Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.
 5. Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.
 6. Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen.
 7. Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen.
 8. Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren.
 9. Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval Milieustraat.
 10. Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling.
 11. Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie.
 12. De potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren.
 13. Uitbreiding van het elektrisch deelauto concept en het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto.
 14. Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De ODBN voert wettelijke taken uit op het gebied van milieuadvisering bij vergunningverlening en voert voor de gemeente Uden integraal de WABO-toezichtstaken uit. Daarnaast houdt de ODBN zich bezig met collectieve taken op het gebied van milieucriminaliteit en ketenaanpak rondom asbest en bodemkwaliteit.

Prestatie indicatoren

Indicator Omvang huishoudelijk restafval
Prognose 2018 kg/inwoner
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)/ CBS
Aanvullende informatie Landeljke indicator met ingang van 2017
Indicator Hernieuwbare elektriciteit
Prognose 2018 in %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / RWS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Energieneutraal Uden
Prognose 2018 % behaald
Informatiebron energie in beeld 'Enexis'
Aanvullende informatie