Verberg het menu

Toelichting projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.
Het stoplicht is als volgt ingevuld:

Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

Groen:  conform planning
Oranje:  langzamer dan planning
Rood:  project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

Groen:  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
Rood:  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

Groen:  lage kans en weinig impact
Oranje:  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
Rood:  grote kans en veel impact

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2018 geheel afgerond is. 

Startersleningen

  Indicator Omschrijving
Planning Project is nog niet opgestart in verband met benodigd budget
Budget   Er is een offerte opgenomen in deze Programmabegroting voor het herinvoeren van de startersleningen
Risico Lage kans en weinig impact

Meer Maashorst, Dynamisch landschap Uden 

  Indicator Omschrijving
Planning Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien. Door verkregen uitstel tot eind 2018 is volledige realisatie toch nagenoeg haalbaar.
Budget Conform budget
Risico Risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen

De eerste deelprojecten zijn uitgevoerd. Voor een aantal andere deelprojecten lopen de voorbereidingstrajecten (deels in aanbestedingsfase), welke deze zomer in uitvoering komen. Voor een aantal andere deelprojecten is de voorbereiding nog niet opgestart, aangezien grondverwerving en vergunningsprocedures eerst doorlopen moeten zijn. Er is uitstel verleend door de provincie met betrekking tot de realisatietermijn.

Riolering Wilhelminastraat  

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Aanschaf afvalbakken

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact