Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Samen de leefomgeving inrichten

Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte. Wij doen dit in samenspraak met bewoners en gebiedsplatforms.

In 2017 is nieuw beleid vastgesteld voor wegen en openbare verlichting. Dit betekent op het gebied van wegen dat we ons nog meer gaan focussen op assetmanagement. Hiermee zorgen we ervoor dat de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet en een verantwoorde balans ontstaat tussen prestaties, risico's en kosten.

Vanuit de discipline wegen is een offerte (nr 3) opgevoerd voor het herinrichten van een deel van de parallelweg/fietspad langs de Middenpeelweg. Vanuit de externe offertes (nr 15 en 22) wordt aandacht gevraagd voor onderhoud aan de verharding in de wijken Schutveld en Zoggel. In 2018 wordt onderhoud uitgevoerd aan de verharding in de wijken, zodat de beeldkwaliteit op niveau B blijft. Tevens is er aandacht gevraagd (externe offerte nr 8) voor het realiseren van een vrijliggend fietspad van het busstation naar de Drossaard. Binnen het project reconstructie Violierstraat, waar in 2018 mee wordt gestart qua voorbereiding, zal aandacht worden besteed aan deze fietsverbinding.

Jaarlijks wordt er vanuit de discipline wegen een rehabilitatieofferte opgevoerd. In deze offerte staan dit maal twee projecten op de rol die in 2018 worden voorbereid en uitgevoerd. Dit zijn: het vervangen van het laatste deel van de asfaltpaden in het Mellepark en de reconstructie van de Oude Maasstraat. Met de volgende projecten wordt in 2018 gestart met de voorbereiding; reconstructie Hurk, reconstructie Krijten, reconstructie Snoekstraat, reconstructie Helenastraat, reconstructie Violierstraat, reconstructie Aalstweg en reconstructie Laarweg.

Om de kwaliteit en het functioneren van de groenvoorzieningen in Uden op peil te houden zijn enkele offertes ingediend. Daartoe zijn in deze begroting offertes opgenomen voor de herinrichting van de speelplek en directe omgeving van De Pit (offerte nr. 11 en voor beperkte herinrichting van het park omgeving Flatwijk (offerte nr. 12). Beiden met als nevendoel de sociale cohesie in dit gebied te versterken. Daarnaast is offerte opgenomen voor het baggeren van diverse vijvers om verlanding te voorkomen, zodat de noodzakelijke doorstroming is gewaarborgd. 

Om het recreatieve gebruik voor mindervaliden te verbeteren, is offerte opgenomen voor de aanleg van een rolstoelroute in de bossen nabij Odiliapeel (externe offerte nr. 26).
Daarnaast zijn twee offertes opgenomen (nr. 14 en 15) voor de aanschaf van materieel noodzakelijk om het onderhoud in het centrum en de parkeergarage te kunnen realiseren, op het onderhoudsniveau zoals vastgesteld in de nota Openbare Ruimte.

Op het gebied van de openbare verlichting ligt de nadruk de komende jaren op het vervangen van niet zuinige verlichting voor LED verlichting, zodat we onze CO2 uitstoot zoveel mogelijk beperken en we de landelijke energiedoelstellingen behalen. Dit monitoren we jaarlijks met behulp van de energiemonitor.

Om een bijdrage te leveren aan het behalen van de energiedoelstellingen zijn een tweetal offertes opgevoerd. De offertes hebben betrekking op het vervangen van de verlichting van de Petruskerk (offerte 17) en het vervangen van de verlichting van het busstation (offerte 16), beiden voor LED verlichting. Daarnaast is er een offerte (autonome ontwikkeling) opgevoerd voor het uitbreiden van de verlichting op diverse locaties, omdat her en der in Uden komgrenzen zijn verplaatst.

Tevens is middels een externe offerte (externe offerte nr. 01) aandacht gevraagd voor het tijdstip waarop de openbare verlichting uitgaat. Binnen het beleid van de openbare verlichting staat beschreven dat wij deze dimmen na 23.00 uur. Dit gaan we de komende jaren verder uitwerken, middels vervangingen en aanpassingen in de openbare verlichting.

Goed en veilig vervoer

In 2016 is de aanbesteding Regiotaxi afgerond; het nieuwe contract is per 1-1-2017 ingegaan en heeft een looptijd van 2 jaar. Deze relatief korte looptijd is gekozen om flexibel gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) en de ontwikkeling van regiecentrales in Midden-Brabant.

De samenwerking met provincie als houder en hoeder van het openbaar vervoer is hierin van groot belang. Via een zogenoemd Ontwikkelteam, bestaande uit ambtenaren uit de regio, zal de transformatie van de huidige Wmo-voorziening vanuit Regiotaxi  naar een integrale mobiliteitsoplossing voor het sociaal domein gerealiseerd worden. Daarbij zullen in 2018 deelbesluiten over bijv. doelgroepenvervoer (naar Wmo-dagbesteding of jeugdvoorziening) en leerlingenvervoer worden voorgelegd.

Vanuit het HOV tracé onderzoek zijn voor 2018 tracé aanpassingen voorzien op het deel Land van Ravensteinstraat – Kornetstraat(offerte 7) en rotonde Rondweg / Bitswijk(offerte 8). Het vrijliggende fietspad langs de Land van Ravensteinstraat wordt aangelegd, en de rotonde wordt voorzien van een doseerinstallatie.

Vanuit het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) is een uitvoeringsprogramma vastgesteld met een werkenplanning. Voor 2018 voor de onderwerpen: 

  • Fiets (offerte 3) - Snelfietsroute Nistelrode-Uden, fietsstraat Hoevenseweg, fietsvriendelijke bestrating Lieve Vrouwenplein, Parallelweg N277, Boekelsedijk(verlichting en snelheidsremmers), verbeteren fietsoversteek Loopkantstraat,
  • Openbaar vervoer (offerte 4) -Busroutes voorzien van busvriendelijke maatregelen en faciliteren (alternatieve vormen van) openbaar vervoer alsmede het aanbrengen van een HOV haltepaar.
  • Voetgangers (offerte 6) -Verbeteren bewegwijzering looproute centrum – busstation, aanleg van 3 voetgangersoversteekplaatsen, geleidelijnen centrum (verbeteren netwerk) Dit is tevens ingebracht in het externe offertetraject door DWU. veilige voetgangersoversteekplaats-inrichting (pilot), verbeteren toegankelijkheid bushaltes zoals Mellesingel voor rolstoelgebruikers.
  • Overige vervoerswijzen (offerte 5) - grasbetonsteen aanbrengen langs hoofd landbouwroutes, landbouwvriendelijk maken kruising Corridor / Eikenheuvelweg, aanpassingen op het gebied van parkeren, beperkingen aan vrachtverkeer op een tweetal wegen doorvoeren.

Naast de GVVP en HOV projecten wordt in 2018 nog nader onderzoek gedaan naar de Oost west verbinding N264 en is actualisering van het parkeerbeleid centrum voorzien. Beide projecten starten nog in 2017 en lopen door in 2018.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs, zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als speciaal onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd.

Sportief bewegen

Sport en bewegen wordt benaderd vanuit het overkoepelende begrip 'gezondheid', waarbij fysiek welbevinden een essentieel onderdeel is. Dus niet vanuit het behalen van sportprestaties. De gemeente richt zich daarom vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport en bewegen moet gestimuleerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanuit een integrale visie op sportaccommodaties willen we sportverenigingen faciliteren om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan meer samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang om daarmee een zichtbare plaats in de basisstructuur in te nemen.

De gemeente voert een actief beleid voor gezonde leefstijl, waaronder het tegengaan van overgewicht, en wil er voor zorgen dat informatie over sport, bewegen en gezonde voeding en voor iedereen beschikbaar is. Voor jongeren en hun ouders wordt dat gedaan via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); voor inwoners algemeen is dat onderdeel van 'gezonde wijk' waarin de samenwerking tussen huisartsen en basisteam/sociaal werk wordt gericht op preventie en nazorg (herstel na ziekte).

Accommodaties op een basisniveau van de “21e eeuw” waardoor we het aantrekkelijk houden en maken om blijvend te sporten.
Onze accommodaties/parken ingericht zijn of worden zodat deze multifunctioneel zijn of (met kleine aanpassingen) gemaakt kunnen worden, deze zijn duurzaam en toekomstbestendig.

Focus op samenwerking van verenigingen en waar mogelijk onderzoeken of “Omniverenigingen” clubs kunnen versterken.
Wij hebben meerdere buitensportaccommodaties, Udi'19, RKSV Volkel, RKSV Odiliapeel, FC Uden, Moleneind (FC de Rakt, Red Sox en Octopus), HCU, De Keien en 3 tennisverenigingen, keurig verdeeld over Uden. Gezien de terugloop van jeugd zal men met elkaar moeten concurreren om jeugdleden te krijgen. Of er in slagen senioren te blijven binden aan de club, danwel “oudere jongeren” opnieuw aan het bewegen te krijgen.

Cultureel lef en ondernemerschap

Cultuur bevordert de participatie aan de Udense samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners. Cultuur en cultuureducatie maken Uden tot een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) inwoners, voor bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te bezoeken. De herijking van de cultuurvisie betreft vooral activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen en ambities te behalen.

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies.

Gemeenschappelijke regelingen

Om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren zijn er ook verbonden partijen waarmee de gemeente Uden samenwerkt. De gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de taken die we door de verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang om goed inzicht te hebben in de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van het programma. Voorheen werd deze informatie alleen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Als gevolg van gewijzigde wetgeving dient hierover ook informatie opgenomen te worden in het programmaplan bij de betreffende doelstelling. 

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 57.6 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2018 2019 2020 2021
GVVP projecten, fiets Structureel 406 9 1 1 1
GVVP projecten, openbaar vervoer Structureel 100 3 0 0 0
GVVP projecten, overige vervoerswijzen Structureel 45 3 3 3 3
GVVP projecten, voetgangers Structureel  82 5 2 2 2
HOV tracé fietspad land van Ravensteinstraat--Kornetstraat Structureel  580 20 0 0 0
HOV tracé Reconstructie rotonde Rondweg/Bitswijk (doseerlichten) Structureel  60 4 0 0 0
Turborotonde A50 afrit Uden Noord (oostzijde) Structureel  575 24 16 15 15
Ondersteuning bij onderhoud monumentale bomen Structureel    25 25 25 25
Herinrichting speelterrein en omgeving 'De Pit" Structureel 20 1 0 0 0
Aanpassing omgeving park flatwijk Structureel 30 2 0 0 0
Aanleg rolstoelroute in bossen Odiliapeel (externe offerte 26) Structureel 35 3 3 3 2
Aankoop werktuigdrager met gecombineerde opbouw t.b.v. machinale werkzaamheden centrum en parkeergarage Structureel 145 24 18 18 18
Aanschaf elekrische afvalzuiger t.b.v. centrum Structureel 21 4 0 0 0
Verlichting kunstwerk busstation vervangen door LED verlichting Structureel 20 1 1 1 1
Verlichting Petruskerk vervangen door LED verlichting Structureel 50 -1 -1 -1 -1
Renovatie kleedlokaal RKSV Volkel Structureel 240 17 17 17 17
Voorzieningen in gebied Oost Structureel 6.758 62 213 224 232
Voorzieningen in gebied Oost Incidenteel   1.017 61 40 20
Aanpassing/functionele verbouwing De Balans-pilot wijkcoöperatie Flatwijk Structureel 155 17 0 0 0
Nieuw kassasysteem ontmoetingspleinen en sportkantines (inclusief pinautomaat) Structureel 25 9 9 9 9
Herinrichting park Moleneind inclusief verhuizing en kleedaccommodaties Red Sox Structureel 1.146 109 104 102 101
Herinrichting park Moleneind inclusief verhuizing en kleedaccommodaties Red Sox Incidenteel   381      
Baggeren vijvers Nonnenveld, Wilack (1e fase) en Mellevijver (2e fase) Incidenteel   0   0  
HOV tracé onderzoek optimalisatie rotondes busstation Incidenteel   0      
Aanpassing speeltuin De Wiebert (externe offerte 28) Incidenteel   30      
Udense Kracht (externe offerte 18) Incidenteel   15      
Enjoy (externe offerte nr 29) Incidenteel   5      

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.