Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur zijn belangrijke verbindingselementrn in een veranderende gemeenschap als gevolg van de instroom van nieuwkomers/vluchtelingen. Wat met woorden niet direct uit te drukken is, kan met zang, dans en beeld vaak wel worden uitgelegd, waardoor integratie makkelijker wordt. De herijking van de Kunst- en Cultuurvisie heeft niet geleid tot bijstelling. Cultuur en cultuureducatie als verbinding blijft de doelstelling. Om deze taak goed te blijven vervullen is cultureel ondernemerschap noodzakelijk. Hiervoor wordt met bestaande en nieuwe partners (w.o. Misfits) samengewerkt aan de hernieuwde inrichting en gebruik van het Mondriaanplein.

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Om de al eerder vastgestelde doelen te kunnen behalen moet er zicht komen op de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt.  Voor het maken van de uitvoeringsagenda wordt in samenwerking met Kunst&Co een database vormgegeven waaruit blijkt wie wat doet en welke samenwerkingen er zijn. Als de database is gevuld, kan ook het totaal aan activiteiten geprioriteerd gaan worden. 
  2. Er is een subsidieregeling Cultuurfonds Uden voor vernieuwing van de culturele sector waarbij op basis van co-financiering gestuurd kan worden bij de realisatie van de doelen uit de cultuurvisie.*
  3. De bibliotheek wordt steeds meer bevraagd om als culturele instelling haar positie in het sociale domein in te nemen, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit ontmoeting en digitalisering. Deze ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden.
  4. Subsidie aan kunst- en cultuur instellingen zal in toenemende gericht moeten zijn op het behalen van de doelen vanuit de cultuurvisie; eerdere exploitatiesubsidies worden vervangen door prestatieafspraken.
  5. Met het Museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subside en prestatie/aantal bezoekers.*

* Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd. Hierover zal niet meer gerapporteerd worden.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

BHIC 

Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) voert voor de gemeente Uden en de andere deelnemende gemeenten en waterschappen wettelijk verplichte taken uit op het gebied van archiefbeheer, ordening, controle en –ontsluiting. Binnen de mogelijkheden werkt het BHIC aan het beleidsdoel ‘meer publiek, meer divers publiek’. Via onze deelname aan de BHIC borgen we een goede uitvoering van de archiefwet, zodat de juiste informatie op de juiste manier beschikbaar is. Hierdoor helpt de BHIC niet alleen particulieren, maar ook organisaties, gemeenten, waterschappen en provinciale instellingen met al hun vragen op het gebied van archieven en cultuurhistorie.