Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

Wat willen we bereiken?

In 2016 is de aanbesteding Regiotaxi afgerond; het nieuwe contract is per 1-1-2017 ingegaan en heeft een looptijd van 2 jaar. Deze relatief korte looptijd is gekozen om flexibel gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) en de ontwikkeling van regiecentrales in Midden-Brabant.

De samenwerking met provincie als houder en hoeder van het openbaar vervoer is hierin van groot belang. Via een zogenoemd Ontwikkelteam, bestaande uit ambtenaren uit de regio, wordt de transformatie van de huidige Wmo-voorziening vanuit Regiotaxi  naar een integrale mobiliteitsoplossing voor het sociaal domein gerealiseerd. Daar zullen deelbesluiten volgen, over bijv. doelgroepenvervoer (naar Wmo-dagbesteding of jeugdvoorziening) en leerlingenvervoer, die aan u worden voorgelegd. 

Vanuit het HOV tracé onderzoek zijn voor 2018 tracé aanpassingen voorzien op het deel Land van Ravensteinstraat – Kornetstraat(offerte 7) en rotonde Rondweg / Bitswijk(offerte 8). Het vrijliggende fietspad langs de Land van Ravensteinstraat wordt aangelegd en de rotonde wordt voorzien van een doseerinstallatie.

Naast de GVVP en HOV projecten wordt in 2018 nog nader onderzoek gedaan naar de Oost west verbinding N264 en is actualisering van het parkeerbeleid centrum voorzien. Beide projecten starten nog in 2017 en lopen door in 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Vanuit het realisatieprogramma van het nieuwe GVVP (Gemeentelijk Verkeer en VervoerPplan) uit 2016, inclusief parkeerbeleid, zullen jaarlijks projectvoorstellen komen om meer op maat te gaan voorzien in mobiliteitsvraagstukken voor onze inwoners. Ook vanuit het sociale domein kunnen initiatieven komen, bijvoorbeeld het vervoer van- en naar een MFA binnen de wijk of dorp in de vorm van arbeidsmatige (met deels loonkosten subsidie gefinancierde) werkzaamheden.
  2. Onderzoek tracé N605 / Zeelandsedijk.
  3. Onderzoek Oost Westverbinding N264.
  4. Onderzoek Oostelijke Rondweg.
  5. Aanleg turborotonde Oudedijk.
  6. Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties.

Prestatie-indicator

Indicator

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Prognose 2018 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) /VeiligheidNL
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Prognose 2018 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / VeiligheidNL
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017