Verberg het menu

Toelichting projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten. Per project met een restant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een stoplichtenrapportage.
Het stoplicht is als volgt ingevuld:

Planning; verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

Groen:  conform planning
Oranje:  langzamer dan planning
Rood:  project is nog niet gestart

Budget; zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

Groen:  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
Rood:  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

Groen:  lage kans en weinig impact
Oranje:  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
Rood:  grote kans en veel impact
 

Nieuwbouw Udens college

  indicator omschrijving
Planning Planning loopt uit vanwege ontwerp buitenruimte
Budget Conform budget
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project loopt vertraging op doordat het ontwerp voor de buitenruimte nog niet gereed is. Het bestemmingsplan voor dit project is inmiddels onherroepelijk geworden.

Herinrichting Marktstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding. Met de belanghebbenden wordt in het 3e en 4e kwartaal een ontwerp gemaakt. In 2018 zal de herinrichting worden uitgevoerd.

Doortrekken Noordlaan met bijkomende werkzaamheden

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Door het uitvoeren van extra flora en fauna onderzoeken heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is voorjaar 2017 vastgesteld door de raad.
Het aankopen van de benodigde gronden is nog niet afgerond. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Parallel aan het bestemmingsplan wordt ook de administratieve onteigening gestart.

Herinrichting St. Janstraat/ Birgittinessenstraat

  Indictor Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Het nieuwe inrichtingsontwerp voor het projectgebied is door de projectgroep opgesteld. Het college heeft op 20 juni 2017 het definitieve ontwerp vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het  2e kwartaal van 2018.

Kruispunt Industrielaan/Noordelijke rondweg 

  Indicator Omschrijving
Planning In voorbereiding
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Het project is in voorbereiding, de uitvoering zal in 2018 plaats vinden. 2017 bleek niet haalbaar voor de uitvoering omdat asfalteringswerk niet in de winter plaats kan vinden. 

Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel 

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Conform budget
Risico Lage kans en weinig impact

Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Uitvoering binnen beschikbaar gestelde kredieten
Risico Geen. Een en ander conform projectplan

Voorbereiding van het project start in het 4e kwartaal van 2017. In de begroting van 2018 is budget voor de uitvoering aangevraagd. Na afronding van de voorbereidingsfase kan direct doorgegaan worden met de uitvoering van het werk.