Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Wat willen we bereiken?

Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop. Uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte. Wij doen dit in samenspraak met bewoners en gebiedsplatforms.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.
 2. Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd, én ontmoetingsplekken voor ouderen.
 3. Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in.
 4. Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
 5. Het uitvoeren van rehabilitaties/reconstructies aan wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde levensduur.
 6. Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen.
 7. Baggeren vijvers Zoggel, Nonnenveld en Wilack.
 8. Herinrichting speelterreinen en omgeving De Pit.
 9. Aanpassing omgeving Flatwijk.
 10. Aanleg rolstoelroute in de bossen nabij Odiliapeel.
 11. Aankoop materieel t.b.v. optimalisatie onderhoud centrum en parkeergarage.
 12. Waar dat mogelijk en doelmatig is, kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater, conform beleid.
 13. Het vervangen van de verlichting bij de Petruskerk voor LED verlichting.
 14. Het vervangen van de verlichting bij het busstation voor LED verlichting.
 15. Het uitbreiden van de openbare verlichting door aanpassing van de komgrenzen.
 16. Het herinrichten van een deel van de parallelweg/fietspad langs de Middelenpeelweg.
 17. Onderhoud uitvoeren aan de verharding in de wijken Schutveld en Zoggel (dit wordt meegenomen in het onderhoud van 2018).
 18. Realiseren vrijliggend fietspad van Busstation naar de Drossaard (dit wordt meegenomen in het project reconstructie Violierstraat).
 19. Het uitschakelen van de openbare verlichting na 23.00 uur (dit maakt deel uit van het beleid, in Uden willen we dimmen na 23.00 uur).
 20. Uitvoering geven aan de ingediende en toegekende offerte om in 2018 voor de eerste maal “Udense Kracht” mogelijk te maken: 1 –daags event t.b.v. verbreden, zichtbaar te maken en te verbinden van de Udense inwonerinitiatieven. In de maand oktober 2018 laten minimaal 60 burgerinitiatieven met marktkramen in het centrum hun kennis en kunde zien, in een sfeer van een dorps-braderie.
 21. Uitvoering geven aan de ingediende en toegekende offerte om speeltuin de Wiebert toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking, zodat kinderen zonder en met beperking al vroeg samen leren spelen.

Prestatie-indicator

Geen.