Verberg het menu

Sportief bewegen

Wat willen we bereiken?

Sport en bewegen worden benaderd vanuit het overkoepelend begrip 'gezondheid', waarbij fysiek welbevinden een essentieel onderdeel is en dus niet vanuit het behalen van sportprestaties. De gemeente richt zich daarom vooral op de breedtesport met als uitgangspunt:sport. Beweging moet toegankelijk zijn voor iedereen en de inrichting van onze gemeente dient uit te nodigen tot beweging.

Vanuit een integrale visie op sportaccommodaties willen we sportverenigingen faciliteren om in te spelen op de veranderende vraag. Zij gaan mee samenwerken met onderwijs, zorg en kinderopvang om daarmee een zichtbare plaats in de basisstructuur in te nemen.

De gemeente voert een actief beleid voor gezonde leefstijl, waaronder het tegengaan van overgewicht, en wil er voor zorgen dat informatie over bewegen, sport en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is. Voor jongeren en hun ouders wordt dat gedaan via Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG); voor inwoners algemeen is dat onderdeel van 'gezonde wijk' waarin de samenwerking tussen huisartsen en basisteam/sociaal werk wordt gericht op preventie en nazorg (herstel na ziekte).

Accommodaties van de “21e eeuw” voor het aantrekkelijk houden en maken om blijvend te sporten zijn of worden zo ingericht dat deze multifunctioneel zijn of (met kleine aanpassingen) gemaakt kunnen worden. Accommodaties zijn duurzaam en toekomstbestendig.

Focus op samenwerking van verenigingen en waar nodig proberen om met “Omniverenigingen” clubs te versterken.

Wij hebben een zestal buitensportaccommodaties (Udi'19, Volkel, Odiliapeel, FC Uden, Moleneind, HCU, De Keien) keurig verdeeld over Uden. Gezien de drastische terugloop/aanwas van jeugd zal men met elkaar moeten concurreren om jeugdleden te krijgen. Of er in moeten slagen senioren te blijven binden aan de club dan wel “oudere jongeren” opnieuw aan het bewegen te krijgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. In 2017 wordt nauwlettend gekeken naar de uitwerking van de afspraken met Zeester/Meerval op de beschikbaarheid van zwemwater, de betaalbaarheid en de gemeentelijke risico's op het gebied van exploitatie (extra subsidie) en gezondheid (zoals legionella).
  2. In 2016 is gestart met het onderzoek op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost. In 2017 moet dit leiden tot een besluit over oplossingen en tijdstip van realisatie.
  3. Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt.
  4. Het aantal van 8,4 fte buurtsportcoaches was eind 2016 ingevuld. Ontwikkelingen maken dat we in 2017 met partners naar mogelijkheden blijven zoeken om de regeling optimaal te benutten. Vanuit ‘gezonde wijk’ komen in 2017 voorstellen over borging van deze inzet in de zorgketen tussen huisarts en sociaal werk / basisteam.
  5. De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht; bij kinderen via de JOGG methodiek. In 2016 is de organisatie hiervan operationeel geworden, inclusief een procesregisseur. In 2017 is de doelgroep verbreed naar alle Udenaren door het aantrekken van een 'regisseur positieve gezondheid' en vindt een groei van activiteiten plaats. Integraal werken vanuit de community aanpak positieve gezondheid wordt zichtbaarder in de gemeente en bij haar ketenpartners.
  6. In 2017 is de in 2016 gedraaide pilot sport en verslaafden structureel ingekocht als reïntegratietraject voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  7. In 2017 gaan we een start maken met de nieuwe sportvisie. In 2018 zal deze opgeleverd worden.

Prestatie-indicatoren

Indicator Niet sporters
Prognose 2018 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / RIVM
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017