Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Wat willen we bereiken?

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs, zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als speciaal onderwijs. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en het basisteam. Dit om zorgvragen van ouders over hun kind effectief op te kunnen pakken waarbij niet-onderwijs gerelateerde problematiek door de juiste partij wordt opgepakt. Hierdoor behouden wij kwalitatief goed onderwijs, verkleint het risico van overbelasting van onderwijzers en vergroot de kans op het vroegtijdig traceren van jonge mantelzorgers.

Onderwijs vormt een goede basis voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en draagt tevens zorg voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen, worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd. In geval van (vervangende) nieuwbouw voor onderwijs wordt ingezet op duurzaamheid en het toepassen van ‘harmonisatie’, waardoor integrale kindcentra gerealiseerd kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor het Udens College locatie Schepenhoek (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De nieuwbouw start in het najaar van 2017; het project bevindt zich nu in de fase van bestemmingsplan en omgevingsvergunningen.
  2. We stimuleren het behoud van het ROC/MBO in Uden en zijn met hun in gesprek over innovatie van het onderwijsaanbod op het terrein van gezondheid en zorg in combinatie met technologische ontwikkelingen. Via Living Labs worden ideeën direct in de praktijk getoetst. Combinaties met wijkgericht werken en lokale instellingen worden gezocht, maar ook de lijnen naar het Zorgpark, de vliegbasis en Agrifood worden daarvoor benut.   
  3. Wijkgebouw De Komin, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster en sporthal Germenzeel zijn bijna 40 jaar oud. Deze gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat. Wij willen deze ontwikkeling afstemmen op de behoefte in gebied Oost aan voorzieningen (en vooral de activiteiten daar in). Een goed moment om te onderzoeken hoe invulling te geven aan het raadsbesluit (2012) om op de locatie van bovengenoemde gebouwen, in het hart van gebied Oost, een ontmoetingsplein te realiseren waarbj de functies ontwikkeling, beweging, zorg, welzijn en ontmoeten verenigd kunnen worden.
  4. Ter uitvoering van de honoreerde offerte uit 2016 is in 2017 in overleg met het gebiedsplatform, bewoners, onderwijs, gebruikers van de KomIn, ondernemers, belanghebbenden en sportverenigingen, gestart met een visietraject voor gebied Oost. Het visiedocument wordt in de tweede helft van 2017 vertaald in een programma van eisen (PvE) dat het uitgangspunt zal zijn voor verdere planvorming voor dit gebied in 2018.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost

Het RBL BNO voert voor gemeente Uden en de regio de wettelijk verplichte taken uit rond leerplicht en RMC. Het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitters is haar kerntaak.

Prestatie indicatoren

Indicator Achterstandsleerlingen
Prognose 2018 %4 tm 12 jarigen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Absoluut verzuim
Prognose 2018 Aantal per 1.000 leerlingen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / DUO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Relatief verzuim
Prognose 2018 Aantal per 1.000 leerlingen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / DUO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Prognose 2018 % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / DUO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017