Verberg het menu

Burgemeester Henk Hellegers

Udenaar de toekomst

De afgelopen jaren hebben laten zien dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. En niet alleen inwoners, ook het bedrijfs- en verenigingsleven dragen Uden een warm hart toe. De komende jaren blijven we samen met de inwoners en de gemeenteraad verder vorm geven aan Udenaar de toekomst. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend. De insteek hierbij is om dingen mogelijk te maken. De huidige raad is in het kader van een project van het ministerie van BZK bezig met een evaluatie van burgerparticipatie in de nu aflopende raadsperiode. Het verdient aanbeveling de conclusies in te zetten in de nieuwe raadsperiode. 

Regionale samenwerking

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en de AgriFoodCapital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Evaluatie wijst uit dat de samenwerking regionaal en lokaal vruchten afwerpt.

Defensie

De komst van de F35 in 2020 naar vliegbasis Volkel biedt kansen aan ondernemers, onderwijs en overheid. De F35 is op dit moment het modernste vliegtuig ter wereld, met ongekende technische mogelijkheden. Op dit moment onderzoeken we samen met het Ministerie van Economische Zaken en lokale ondernemers de kansen die de komst van de F35 heeft.

Veilig Uden

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, veilig recreëren op campings , uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid. Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Regionaal en lokaal zal het komend jaar gewerkt worden aan een nieuw plan Integrale veiligheid. Wij zijn van plan de wijkplatforms, net als bij de totstandkoming van het huidige plan het geval was, hier nadrukkelijk bij te betrekken. De planning van het lokaal plan integrale veiligheid zal zodanig zijn dat de nieuwe raad in de gelegenheid zal zijn een eigen visie te formuleren. De nadruk van het veiligheidsplan ligt uiteraard op de lokale veiligheid voor Udense burgers.  Met acht gemeenten vormen we samen het basisteam Maas&Leijgraaf. Uden vervult als grootste gemeente het voorzitterschap van het lokale basisteam. Belangrijk is daarom ook de samenwerking met buurgemeenten.

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort de laatste jaren bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Op basis van lokale beelden en speerpunten worden grootschalig per basisteam zaken opgepakt in samenwerking met maatschappelijke partners. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken.