Verberg het menu

Wethouder Frans van den Berg

Nieuwe afvalinzameling

Vanaf 1 december 2017 start gemeente Uden met een nieuwe afvalinzameling. Dat doen we, omdat vanuit de afvalproeven is gebleken dat we ons afval op deze manier beter kunnen scheiden. Zo gaan er geen grondstoffen verloren, dragen we bij aan een duurzame samenleving én kan de afvalstoffenheffing laag blijven. De afvalstoffenheffing wordt in 2018 zelfs met 10% verlaagd.
Daarnaast zijn vier hoogbouwcomplexen op 1 mei 2017 gestart met de afvalproeven hoogbouw om te testen wat de beste manier is om het GFT, papier, plastic verpakkingen/blik/drinkkarton (PBD) en restafval beter te scheiden. Deelnemers van de afvalproeven hoogbouw worden actief betrokken bij de test en kunnen uitgebreid hun mening en ervaringen delen. In 2018 wordt aan de hand van de resultaten en ervaringen gekozen voor een nieuwe afvalinzameling voor de hoogbouwcomplexen.

Park Moleneind

Burgerparticipatie speelt een steeds grotere rol in de voorbereiding van herinrichtingsprojecten. Zeker als een gebied door verschillende partijen wordt gebruikt. Van Park Moleneind wordt veel gebruik gemaakt: bijvoorbeeld om te sporten, wandelen, de hond uit te laten en het is de plek van de molen van Jetten. Dit leidt al langer tot verschillende knelpunten. In 2017 heeft de gemeente samen met een projectgroep (waarin alle partijen/gebruikers vertegenwoordigd zijn) gewerkt aan een gedragen en duurzame oplossing voor Park Moleneind. Naar verwachting kan er in 2018 gestart worden met de uitvoering van dit plan.

Herinrichting Marktstraat

Een groot herinrichtingsproject in 2018 is de Markstraat. De gemeente Uden gaat in gesprek met bewoners en betrokken organisaties/belanghebbenden, om uiteindelijk een voorstel te maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers van de Marktstraat.

Subsidieregeling monumentale bomen

Op de 'Groene Kaart' van het bomenbeleidsplan zijn alle bomen vastgelegd (dus ook de bomen die op particulier terrein staan) die we bijzonder vinden voor Uden en waar we dus zuinig op willen zijn. Vanaf 1 januari 2018 stelt de gemeente subsidie beschikbaar aan inwoners als bijdrage aan het onderhoud van monumentale bomen op particulier terrein.