Verberg het menu

Wethouder Gijs van Heeswijk

Het uitgangspunt van het college is dat inwoners en ondernemers die zich prettig voelen in onze gemeente. De bereidheid om actief bij te dragen aan een economisch gezonde gemeenschap is dan het grootst. Op jonge leeftijd talenten ontwikkelen en leren benutten, helpt kinderen om op te groeien tot evenwichtige, gelukkige volwassenen. Ook een gezonde leefstijl door voldoende beweging en een gezond eetpatroon draagt daaraan bij.

Daarnaast is modern onderwijs van goede kwaliteit een belangrijke factor. Dan gaat het van voorschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en de aansluiting naar de arbeidsmarkt. Komen kinderen, jongeren of het gezin onderweg hobbels tegen, dan moet de geboden jeugdhulp snel op gang komen en van goede kwaliteit zijn. 

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij vinden het belangrijk dat alle peuters de mogelijkheid hebben om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Onze gemeente krijgt extra geld vanuit het Rijk om dat te realiseren. Per 1 januari 2018 valt het peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang. Wij streven ernaar om deze overgang met alle betrokken partijen vlekkeloos te laten verlopen.

Basis- en voortgezet onderwijs

Het basisonderwijs krijgt in de toekomst te maken met krimpende leerlingaantallen en overcapaciteit. Met de visie op Integrale Kindcentra (IKC), waarbij de raad een belangrijke rol had, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige huisvestingsplan (IHP) voor alle basisscholen in Uden. Het Udens College bouwt aan hun nieuwe, duurzame schoolgebouw. In gebied Oost (wijken Hoeven, Melle en Raam) wordt samen met diverse partijen gewerkt aan de plannen voor een nieuw ontmoetingsplein. Dit betreft de ontwikkeling en nieuwbouw van de basisscholen Camelot en De Palster tot een integraal kindcentrum, een sportzaal en ontmoetingsruimte.

Jeugdzorg

Ook komende jaren zullen we samen met onze zorgpartners werken aan de kwaliteit van onze jeugdzorg. We zijn nog aan de slag met de extra budgetten die 2017 en 2018 beschikbaar zijn gesteld om de transformatieslag regionaal en lokaal mogelijk te maken. Het streven is de toegang tot de jeugdzorg te optimaliseren en met onze missie ‘één gezin, één plan’. Zodat we onze kinderen en ouders die hulp bieden die nodig is.

Versterken economisch klimaat

Om onze jeugd een goede toekomst te bieden, werken we ook continue aan het versterken van het economisch klimaat. Regionale samenwerking biedt daarbij nieuwe kansen, doordat krachten gebundeld worden. Als actieve overheidspartner in de Agrifood Capital Noordoost-Brabant werken we samen met ondernemers en onderwijs om de hele regio op de kaart te blijven zetten. Zo kan ook onze Udense economie profiteren van regionale ontwikkelingen.

De vrijetijdseconomie blijft een van onze belangrijkste pijlers en dat blijven we met het citymarketing concept uitdragen. De ambitie is om in 2018 een overlegplatform te creëren, waarin ondernemers samen Uden op de kaart gaan zetten. Ook investeren we, net als voorgaande jaren, intensief in het centrum gebied. Het aanpakken van het St. Jansplein, de Marktstraat en uitbreiding van de terrassen op de markt zijn enkele sprekende voorbeelden. We creëren kansen en grijpen deze aan om - bijvoorbeeld met We Are Food  - bezoekers uit de regio én daar buiten, in Uden hun vrije tijd te laten besteden.