Verberg het menu

Wethouder Matthie van Merwerode

Duurzaamheid

De gemeente Uden heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo streven we er naar dat in 2035 alle gebouwen in Uden energieneutraal zijn. Er zijn al flinke stappen gezet.
Begin 2018 zal het zonnepark (14 ha) op Hoogveld  Zuid operationeel zijn. In 2018 gaan we onverminderd door met energiebesparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke panden. Communicatie met inwoners en bedrijven over het gebruik van niet fossiele energiebronnen en het positieve effect daarvan, ook op de woonlasten, krijgt  komend jaar extra aandacht. Met UOV de Kring en SBBU gaan we in gesprek om met lokale bedrijven kansen op het gebied van energie en hergebruik van grondstoffen beter te benutten. Met het oog op verduurzaming van agrarische activiteiten, gaan we verder met de in 2017 opgezette proeftuin Agro As de Peel, een locatie waar ondernemers o.a. de productie en verwerking van nieuwe gewassen kunnen testen.

Cultuur

In 2017 is met de culturele sector een vliegende start gemaakt om meer samen te werken. Het Cultuurfonds blijkt een prima katalysator te zijn. Was in 2017 Mondriaan to Dutch Design een gemeenschappelijk thema, in 2018 sluiten we aan bij ‘Brabant 2018, We are food’ door in te steken op het thema ‘van Udense bodem’.
Er begint zich een verschuiving af te tekenen bij allerlei initiatieven. Steeds vaker worden culturele activiteiten en projecten, die anders door gesubsidieerde instellingen en/of organisaties werden georganiseerd, door groepen inwoners opgepakt. In 2018 wordt gekeken of het subsidiebeleid m.b.t. cultuur bijgesteld moet worden om onze doelen op cultuurgebied te behalen.

Landschap en Natuur

Het Inrichtings- en Beheersplan de Maashorst wordt verder uitgevoerd. Alle betrokken partijen zullen ook in 2018 actief geïnformeerd worden over de voortgang. Dat geldt met name voor het verdere verloop van de gewenning van de grote grazers. Met het waterschap Aa en Maas en de gemeente Boekel wordt de Meerkensloop aangepakt. De Provincie stelt daar subsidie voor beschikbaar.

Verkeer en Vervoer

We blijven zorg dragen  voor  goed openbaar vervoer. Goede doorstroming en overstapmogelijkheden bepalen in hoge mate het gebruik. De verwachting is dat in 2018 een directe busverbinding met Nijmegen gerealiseerd wordt.
In de tweede helft van 2017 is gestart met het deelauto-project 'Uden duurzaam op weg', een initiatief van gemeente Uden, Area en IBN. De 100% elektrische deelauto's worden in eerste instantie ingezet voor het werkverkeer van medewerkers, maar op termijn ook beschikbaar gesteld aan inwoners.
Waar mogelijk zullen fietsstraten worden aangelegd. De fietsveiligheid op Land van Ravensteinstraat/Kornetstraat zal worden verbeterd. Daarbij nemen we ook de veiligheid van  de rotonde bij Bernhoven mee. Tevens zal in 2018 de verkeerssituatie bij  de A-50 in Uden Noord  toekomstbestendig worden gemaakt.