Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

Wat willen we bereiken?

Het proactieve armoedebeleid wordt voortgezet, waarbij ook aandacht blijft voor verborgen armoede. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde. Naast het bieden van ondersteuning wordt armoede ook actief opgelost. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.

Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen en blijven’ ligt bij de cliënt zelf of diens begeleiding. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol als de cliënt zelf verantwoordelijk is. De gemeente heeft een adviserende en regisserende rol als de cliënt begeleiding heeft. Schulddienstverlening is, naast het oplossen van schulden, sterk gericht op het voorkomen van schulden en het tegengaan van recidive.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We continueren de lijn die we al hebben in gezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot ondersteuning en inzet schuldsanering. Als ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig is, wordt deze verstrekt via de zogenoemde ‘toegang’ vanuit het Basisteam. Als generieke ondersteuning volstaat, wordt deze ingevuld met specifiek hiervoor opgeleide vrijwilligers onder aansturing van het maatschappelijk werk.
  • Het nieuwe armoedebeleid, raadsbesluit 6 juli 2017, implementeren.