Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Wat willen we bereiken?

Toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Bij voorkeur is dat in de vorm van werk voor inwoners die nog niet pensioengerechtigd zijn. Voor inwoners van Uden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zal specifiek gezocht worden naar passende bezigheden die aansluiten bij hun capaciteiten en waar zoveel als mogelijk zelfstandig inkomen uit gehaald kan worden. Niet voor alle mensen is betaald werk of een volledig zelfstandig inkomen haalbaar. Daarom komt de hele participatieladder in beeld; van vrijwilligerswerk tot en met betaald werk, van voltijds tot en met deeltijd aanstelling en van 100% loonwaarde tot en met de wettelijke ondergrens van 30%  loonkostensubsidie. Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid te participeren op hun eigen niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.
  • We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.
  • We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkeringsgerechtigden (van uitkering naar werk) als op economische ontwikkeling van Uden.

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant 

Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.

Prestatie-indicatoren

Indicator Banen
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (Basisset) / LISA
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Kinderen in uitkeringsgezinnen
Prognose 2018 Kinderen tot 18 jaar
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Netto arbeidsparticipatie
Prognose 2018 % van dem werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
Informatiebron www.waarstaatjegmeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatiie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Werkloze jongeren
Prognose 2018 %16 tm 22 jarigen
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / Verwey Jonker Instituut-Kinderen in Tel
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Personen met een bijstandsuitkering
Prognose 2018 Aantal per 10.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Personen met een lopend re-integratietraject
Prognose 2018 Aantal per 10.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017