Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

Wat willen we bereiken?

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.
Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in door samen met Area nieuwe woonvormen te ontwikkelen. De nieuwkomers zelf worden in de eerste periode ondersteund door vrijwilligers met begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland. Een nauwe samenwerking met ONS welzijn en de wijkbewoners zal daarna moeten zorgen voor een succesvolle integratie en het voorkomen van isolatie en segregatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms. Het College heeft het gebiedsplatform Oost gevraagd een visie te ontwikkelen op ontmoeten in Oost. In samenwerking met bewoners, het onderwijs, gebruikers van de KomIn, ondernemers en sportverenigingen is een gezamenlijk gedragen visie op ontmoeten, bewegen, ontwikkelen, zorg, welzijn en wonen ontwikkeld. De visie is vertaald in een programma van eisen (PvE) dat het uitgangspunt is voor verdere planvorming. Naast de visie zijn er aanbevelingen gedaan over de manier waarop de visie gerealiseerd kan worden. 
  • Met medewerking van inwoners Odiliapeel leefbaar houden door het realiseren van het ontmoetingsplein Odiliapeel gericht op ontmoeten, bewegen, zorg, ondersteuning en welzijn, waarbij het gebruikersbeheer in handen is van bewoners. Hiervoor wordt het huidige gemeenschapshuis verbouwd en wordt het gebruikersbeheer ondergebracht bij de stichting beheer Odiliapeel.
  • Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale en laagdrempelige toegang tot informatie over met name het sociaal domein als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.
  • Burger- en overheidsparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties.De raad heeft in juni 2017 besloten een subsidie te verstrekken aan Udenaar de Toekomst. De subsidie is bedoeld om lokale initiatieven die inhoud en invulling geven aan de visie Uden 2020: Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk mogelijk te maken en verder te brengen. Udenaar de toekomst gaat dit onder andere doen door het oprichten van een Udenfonds. Het Udenfonds gaat in 2018 van start. 
  • Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak.