Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Naast de generieke ondersteuning vanuit sociaal en doelmatige aanpak, wordt aandacht besteed aan specifieke doelgroepen.

Als eerste het traceren en ondersteunen van mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting, het behouden van een stabiele thuissituatie en het voorkomen van escalatie van zorg. Daarnaast wordt specifiek ingezet op het werven, begeleiden, ondersteunen en behouden van vrijwilligers voor het bieden van informele zorg, tijd en aandacht aan kwetsbare inwoners.

Ook stimuleren wij ouderen om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen wijk te blijven wonen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht en de overgang van zelfstandig wonen via aanleunwoningen naar instellingsgebruik.

Verder willen wij ook kwetsbare jongeren helpen bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte en werkzaamheden (betaald of onbetaald) die aansluiten bij hun vaardigheden en hen in staat stellen om, met begeleiding, een eigen bestaan op te bouwen. 

Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een hulpvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij wij nauw samenwerken met onze ketenpartners zoals Area en ONS welzijn. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.
  • Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.
  • Sturen op kwalitatieve verbetering van professionele ondersteuning.
  • De doorontwikkeling van het Basisteam.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen die bijdragen aan deze doelstelling zijn:

- Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost (Regiotaxi)

De Regiotaxi brengt en houdt het hoogwaardig collectief vervoer in aanvulling tot het openbaar vervoer tot en in stand en ontwikkelt het. 

- Centrumregeling WMO Noordoost Brabant

11 gemeente in Noordoost Brabant kopen gezamenlijk de WMO hulp in. Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders. De regeling draagt daarmee bij aan de doelstelling meedoen door ondersteuning.