Verberg het menu

Paragrafen

De verslaggevingsregels voor het opstellen van de Programmarekening zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens deze regels moet de gemeente 7 paragrafen opnemen. Dit zijn:

Met ingang van Programmabegroting 2017 hebben wij er een paragraaf 'Sociaal Domein' aan toegevoegd. Gelet op het belang en de omvang van de transities,is in overleg met de raad afgesproken om de belangrijkste ontwikkelingen zoals opgenomen in de programma's samen te vatten in een paragraaf. 

In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van hoe wij grip proberen te houden op de zeven bovenstaande activiteiten. Daarnaast bevatten de paragrafen een dwarsdoorsnede van de Programma’s vanuit onderwerpen waaraan politiek of financiële risico’s verbonden zijn.