Verberg het menu

Bedrijfsvoering

Inleiding

Met de introductie van het programma Bedrijfsvoering worden de bedrijfsvoeringsfuncties en de overhead, volgens de definitie zoals opgenomen in de notitie overhead, met ingang van dit jaar toegelicht in het programma. De wetgever heeft echter vooralsnog besloten om ook een paragraaf verplicht te stellen. Wij gebruiken de paragraaf voor het presenteren van het nieuwe overzicht van baten en lasten, het overheadpercentage en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht baten en lasten

In dit overzicht wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In de programmabegroting en de programmarekening moet met ingang van 2017 ten eerste het overzicht baten en lasten op het niveau van de programma's en overzichten worden gepresenteerd. Leidend hierbij zijn BBV artikelen 17 (programmabegroting) en 27 (programmarekening).

Begrotingsjaar 2018 Lasten Baten Saldo
Overzicht baten en lasten (x € 1.000) (+ = nadeel, - = voordeel)
Programma Duurzaam wonen en ondernemen 17.783 22.351 -4.567
Programma Maximaal meedoen 48.583 12.125 36.458
Programma Goed leven en ontmoeten 25.458 5.621 19.837
Programma Veilig gevoel 2.592 21 2.570
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid 2.646 720 1.926
Programma Bedrijfsvoering 1.813 1.663 151
       
Algemene dekkingsmiddelen 0 70.212 -70.212
       
Overhead 10.131 171 9.959
       
Heffing VPB 300    
       
Bedrag onvoorzien 25    
       
Saldo van baten en lasten 109.332 112.884 -3.552
       
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma 12.420 8.550 3.870
       
Resultaat     318

Overhead

Met ingang van 2017 wordt de overhead centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie. Met ingang van 2017 is er een nieuw programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan het programmaplan. We hebben een clustering aangebracht in de functies, die samen de totale overhead vormen en feitelijk onze bedrijfsvoering omvat. Die concrete doelstellingen per functie zijn verder uitgediept, in navolging van de overige programma's uit het programmaplan. Hiermee is er dus zowel beleidsmatig als financieel sprake van centralisatie van het begrip overhead. 

Berekening opslagpercentage overhead van de tarieven lokale heffingen

Zoals eerder vermeld wordt de overhead niet meer toegerekend aan alle producten. Voor de berekening van de lokale lasten en andere kostendekkende tarieven, dienen we extra comptabel echter wel een component overhead te berekenen. Op deze manier worden alle kosten in een tarief omgeslagen en ontstaat er door deze systeemwijziging geen begrotingstekort.

De wetgever laat gemeenten redelijk vrij in de methodiek van toerekenen. Wel is het noodzakelijk om de gekozen methodiek vast te leggen in de financiële verordening van de gemeente.

In Uden is gekozen voor de methode van 'toerekenen op basis van personeelslasten'. De formule die hiervoor geldt is

((personeelslasten taakveld + inhuur derden taakveld)/(totale personeelslasten alle taakvelden+inhuur derden alle taakvelden exclusief overhead)) x overhead= opslag taakveld

Deze methode sluit het best aan bij de tot nu toe gehanteerde systematiek. De uitkomst van de gekozen methode resulteert in een opslagpercentage van 60,07% (63,96%in 2017).

Heffing VPB

Met ingang van 2016 zijn gemeenten Vennootschapsbelastingplichtig. Alle gemeentelijke activiteiten zijn hiervoor tegen het licht gehouden en getoetst aan de wetgeving hieromtrent. Voorlopige conclusie is dat alleen de gemeentelijke grondexploitaties (GREXEN) belastingplichtig zijn. Wij ramen vooralsnog jaarlijks € 200.000. De eventuele aanslag wordt gedekt door een bijdrage uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitaties.

Vanwege de vele landelijke onduidelijkheden heeft de aangifte 2016 nog niet plaatsgevonden. De deadline voor het indienen van deze aangifte is uiterlijk 1 mei 2018. De gemeente Uden zal samen met haar belastingadviseur de aangifte tijdig indienen. Na het opstellen van de aangifte 2016 verwachten we een betere prognose te kunnen geven van de VPB-lasten in de komende jaren. 

Bedrag onvoorzien

De Udense P&C cyclus heeft vier (financiële) bijsturingsmomenten. Daarnaast beschikken we sinds 2010 over een adequaat risicobeleid. Deze combinatie heeft het in stand houden van een 'post onvoorzien' feitelijk overbodig gemaakt. Om toch aan de wettelijke vereisten van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 8 en artikel 17) te voldoen, ramen we met ingang van Programmabegroting 2016 een incidentele post onvoorzien van € 25.000.

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om alle kosten en opbrengsten met ingang van 2017 in te delen naar taakvelden. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.

exploitatie-inkomsten (x € 1.000)

2016

Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting


 
Dividend 18 20 20 20 20 20
Saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat) -37 613 583 805 1.257 1.360
Totaal taakveld 0.5 Treasury -19 633 604 825 1.277 1.380
             
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen 4.136 4.272 4.293 4.327 4.327 4.327
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen 4.434 4.693 4.716 4.754 4.754 4.754
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overige - - - - - -
             
Algemene uitkering - WMO 2007 2.863 3.260 3.112 3.112 3.183 3.266
Algemene uitkering-Decentralisatie-uitkering WMO huishoudelijke Hulp Toeslag -164 - - - - -
Algemene uitkering 32.882 33.020 35.382 35.892 36.239 36.192
Algemene uitkering-sociaal deelfonds Jeugd 9.514 8.799 8.811 8.811 8.112 8.859
Algemene uitkering-sociaal deelfonds WMO 2015  5.433 5.136 5.090 5.040 5.032 5.023
Algemene uitkering-sociaal deelfonds participatiebudget 9.600 8.860 8.205 7.768 7.308 7.241
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 60.129 59.074 60.600 60.623 60.575 60.581
             
Totaal algemene dekkingsmiddelen 68.680 68.672 70.212 70.530 70.933 71.042