Verberg het menu

Onderbouwing financieringspositie en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2016 was als volgt:

Balans per 31 december 2016 (in miljoenen euro's)

Immateriële vaste activa

-kosten onderzoek en ontwikkeling

- bouwgrond

-bijdrage aan activa in eigendom van derden

Materiële Vaste activa

-gronden en terreinen

-gebouwen

-wegen, riolering, etc.

-machines

0,7

122,9

Eigen vermogen 

-algemene reserves

-bestemmingsreserves

-jaarrekeningresultaat


 

55,7

Financiële Vaste Activa

-verstrekte leningen (woningbouwcorp./derden)

-aandelen

-overige langlopende vorderingen

17,4

Voorzieningen

-t.b.v.verplichtingen

-t.b.v. risico's

-t.b.v.kosten volgend jaar

-t.b.v.specifieke bestedingen

27,3
   

Leningen

-opgenomen geldleningen van banken

94,2
Totaal vaste activa 141,1 Totaal vaste passiva 177,2
       

Voorraden

-bouwgronden in exploitatie

-niet in expl. genomen bouwgronden

-overige gronden

31,4    

Overige kortlopende activa

-debiteuren/Nog te ontvangen bedragen

-kas-/banksaldi

16,3

Kortlopende passiva

-crediteuren (nog te betalen bedragen)

-vooruitontvangsten Rijk

11,6

Totaal vlottende activa 47,7 Totaal vlottende passiva 11,6
Balanstotaal 188,8 Balanstotaal 188,8

In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om langlopende zaken ook langlopend te financieren, en kortlopende activa min of meer in evenwicht te houden met kortlopende passiva. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met liquide middelen indien aanwezig en anders met het aantrekken van geldleningen.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is nog steeds lastig te bepalen. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond. Zie hiervoor de bijlage Staat van onderhanden werken. Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

Kasstroom

In deze link (PDF, 55.1 kB) vindt u een weergave van de verwachte ontwikkeling van de financieringspositie met een kasstroomoverzicht. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Op basis van onderstaande kasstroomoverzicht kan geconcludeerd worden dat er in 2018 waarschijnlijk een langlopende lening afgesloten zal moeten worden. De forse negatieve kasstroom overstijgt namelijk de kasgeldlimiet.

Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo, zoals vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiële vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht. De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleniningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd. 

Voorgaande verwachte ontwikkeling van de kasstromen zal leiden tot het volgende verloop van de opgenomen/uitgezette geldleningen.

Verloop opengenomen en verstrekte geldleningen (x € 1.000) opgenomen uitgezet
Stand per 1 januari 2018 87.433

11.338

Aantrekkingen/uitzettingen in 2018 30.000 0
Begrote aflossingen in 2018 6.381 1.608
Begrote stand per 31 december 2018 111.052 9.730
Aantrekkingen/uitzettingen in 2019 0 0
Begrote aflossingen in 2019 7.493 1.699
Stand per 31 december 2019 103.559 8.031

Naast de 'rekening courant' en 'kasgeldleningen' kent de gemeente Uden geen kortlopende leningenportefeuille.

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:

Zie verder de hoofdpagina voor de actuele ratio's.

Solvabiliteit

Door middel van de solvabiliteit wordt gekeken of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden te voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal (ratio). Het solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:

Het solvabiliteitsratio is de afgelopen jaren sterk verbeterd van 21,64% (ultimo 2013) naar 29,8% (ultimo 2016). Volgens de VNG springt het licht voor een gemeente op oranje indien het solvabiliteitsratio lager is dan 30%. De huidige stand is derhalve nog steeds zorgwekkend. Vanwege de nog te financieren onderhanden werken en de nieuwe investeringen in deze programmabegroting is de verwachting dat het solvabiliteitsratio enigszins zal verslechteren. Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen.