Verberg het menu

Onderbouwing kasgeldlimiet en renterisiconorm

Voor de toetsing van het renterisico heeft de overheid twee instrumenten gedefinieerd, namelijk de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

De kasgeldlimiet

Omschrijving 2018 2019 2020 2021
 
Omvang begroting (x €1.000) 121.752 113.491 111.693 110.217

Toegestane kasgeldlimiet

  • in procenten van de grondslag

8,5

8,5

8,5

8,5

  • in bedrag (x €1.000)
10.349 9.647 9.494 9.368

Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Intern wordt hierop gestuurd.

De renterisiconorm

Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Het renterisico met betrekking tot de renterisiconorm gaat over de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt in een jaar getoetst aan de renterisiconorm. Deze wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor de gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke regelingen en 30% voor de waterschappen) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. De renterisiconorm dient jaarlijks in de begroting en het jaarverslag opgenomen te worden. Het renterisico kan worden gestuurd door bij het aantrekken van nieuwe langlopende financieringsmiddelen rekening te houden met de vervaldata en renteherzieningen van de bestaande schuld.

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Nr. Renterisiconorm (x €1.000) 2015 2016 2017 2018
Renterisico
1. Stand van het begrotingstotaal 122.745 116.952 112.167 121.752
2. Renterisiconorm (20 % van 1) 24.549 23.390 22.433 24.350
3. Renterisico op de vaste schuld 6.741 6.836

6.719

6.381
4. Ruimte onder de renterisiconorm 15.808 16.554 15.714 17.969

 * Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. De afgelopen jaren is de renterisiconorm van de gemeente Uden niet overschreden.