Verberg het menu

Rentevisie

Als er gesproken wordt over de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat het meestal om de zogenaamde refirente. De refirente is de rente die banken moeten betalen aan de ECB, wanneer zij geld bij de ECB opnemen. Deze rente is momenteel 0,000 %, het laagste niveau ooit. Met de verlaging wil de ECB de economie en de inflatie stimuleren. Door de lagere rente wordt het goedkoper om geld te lenen.

De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als referentie-rente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars staatslening als referentie.

De standen van de genoemde renteniveaus luidden:
• 3-maands Euribor: -0,291 (stand 12 juli 2016)

De 3-maands Euribor is de aflopen jaren aanzienlijk gedaald, mede door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. De verwachting is dat het niveau van -0,291% de komende tijd ongeveer gelijk zal blijven.


 


• 10-jaars staatsobligatie

De huidige rentestand van een 10-jaars staatslening is 0,075% (stand 12 juli 2016). Ook deze rente is de afgelopen jaren fors gedaald. Medio 2013 liep deze rente licht op, waarna deze weer daalde. De verwachting is dat deze rente vanwege de situatie in Groot-Brittannië (Brexit) het komende jaar niet fors zal stijgen.  

Voor de gemeente Uden betekent dit dat het aantrekken van langlopende leningen nog steeds relatief goedkoop is. Vanwege de nieuwe investeringen geraamd in de programmabegroting 2016, was de verwachting dat er in 2016 een nieuwe geldlening aangetrokken moest worden van ongeveer € 15 miljoen. Aangezien diverse investeringen achterlopen is de verwachting dat deze lening pas in 2017 aangetrokken zal moeten worden.

Let wel, bovenstaande prognose is een momentopname. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiële markt is het goed mogelijk dat ten tijde van behandeling van de programmabegroting in de raadsvergadering de economische situatie weer gewijzigd is. Grote onbekende op korte(re) termijn blijft namelijk de invloed van dossier ‘Brexit’.