Verberg het menu

Complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen: materiële vaste activa gronden en terreinen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete uitvoeringsschets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.
In deze complexen is per 1-1-2017 een bedrag geïnvesteerd van ca. € 31,2 mln.

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwacht einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo circa € 550.000 N per einde 2016
  circa € 380.000 N (Netto contante waarde)

Toelichting:

In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Eikenheuvel aangewezen als beoogde uitbreiding voor woningbouw. Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2017 komt dit plangebied naar verwachting in 2022 aan snee. Conform het vastgestelde grondbeleid wordt er in dit plangebied vooralsnog geen grond meer bijgekocht. Voor het grondbezit van ongeveer 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte vanaf 2022. Hierbij gaat het dan om circa 50.000 m2 voor ca. 70 woningen (afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte).
 

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidingslocatie voor EMI)

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 3,2 mln
Marktwaarde per 1-1-2017 circa € 1,65 mln
Getroffen herwaarderingsvoorziening circa € 1,55 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI.
Deze uitbreiding is niet doorgegaan. De marktwaarde van dit terrein op basis van recente taxatie volgens de vigerende bestemming bedraagt € 1.650.000. Voor het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde is een voorziening getroffen. Indien verkoop volgens de vigerende bestemming niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om dit perceel opnieuw te verkavelen en daarvoor een aangepast bestemmingsplan op te stellen. In deze laatste situatie kan uitgegaan worden van een  bruto-plangebied van ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Naar verwachting zal de marktwaarde in die situatie nagenoeg gelijk zijn aan de hierboven getaxeerde marktwaarde.

Hoogveld-Zuid-Noord

Verwacht einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo circa € 3,6 mln N per einde 2036
  circa € 1,8 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft bruto ca. 17 ha. Hiervoor is een globale grondexploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca. € 0,8 mln, waarvoor een voorziening is getroffen. 

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant-Liessent

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 0,8 mln
Marktwaarde per 1-1-2017 circa € 0,7 mln
Getroffen herwaarderingsvoorziening circa € 0,1 mln

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad ca 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de marktwaarde van ca. €700.000 gebaseerd.  De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen. 

Gronden omgeving Dicoterrein

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 566.000
Marktwaarde per 1-1-2017 circa € 456.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 110.000

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ca 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Hierop is de marktwaarde gebaseerd middels een taxatie. De voorbereiding voor de ontwikkeling van deze locatie is in volle gang.

Hoogveld Zuid-Zuid

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 3,5 mln
Marktwaarde per 1-1-2017 circa € 0,4 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 3,1 mln

Toelichting:

Dit betreft het zuidelijk gedeelte van het oorspronkelijke plangebied Hoogveld-Zuid.
In dit gedeelte van totaal ca. 18,6 ha heeft de gemeente ca. 7 ha. in eigendom. Vanwege de onzekerheid of deze gronden mogelijk nog in exploitatie genomen worden, is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de waarde op basis van de huidige agrarische bestemming.  Voor de gronden in ons eigendom is eind 2015 de realisatie van een zonnepanelenpark in voorbereiding genomen. Ter realisatie hiervan is een bestemmingsplanprocedure inmiddels afgerond en wordt de realisatie van het zonnepanelen tot uitvoering gebracht.

Groepsplak II/Tarwestraat

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 722.000
Marktwaarde volgens huidige bestemming circa € 29.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 693.000

Toelichting:

Dit complex betreft een perceel van ca 9.500 m² met vooralsnog de bestemming groen / landbouwgrond aan de oostzijde van de kom Odiliapeel. Op termijn is hier wellicht woningbouw mogelijk, maar eerst wordt er gebouwd in het plan Spechtenlaan 2e fase. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde volgens de huidige bestemming is een voorziening getroffen. 

Locatie voormalig steunpunt / kwekerij Hoeven aan de Klantstraat 

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 48.000
Verwachte start van de uitgifte nog in planning in te passen 

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van circa 16.500 m2 vrijgekomen voor een andere bestemming en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf. Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie te benutten voor met name stadslandbouw (De Hof van de Toekomst ). Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingstrook. Gelet op de potentie van deze bebouwingsstrook moet de boekwaarde inclusief verdere rentetoerekening hierover en overig te maken kosten, via gronduitgifte voor woningbouw terugverdiend kunnen worden. Onderzoek naar de mogelijkheden is opgestart.